Cirkulující miRNA v séru pacientů s renálním karcinomem jako potenciální biomarkery.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: 22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 197

Autoři: Mgr. Robert Iliev; Mgr. Martina Rédová-Lojová, Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; Bc. Andrej Bešše; RNDr. Jana Nekvindová, Ph.D.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

   V současné době představují maligní nádory ledvin 2 % všech malignit vyskytujících se u dospělé populace. Mezi zhoubnými nádory ledvin dosahuje renální karcinom (RCC) nejvyšší letality. Česká republika obsadila počtem nově diagnostikovaných nádorů (2600-2800) první místo v incidenci mezi všemi státy světa. Vzhledem k tomu je důležité objasnit molekulárně genetické mechanismy hrající rozhodující roli ve vzniku a vývoji RCC.

   Podle nejnovějších studií jsou do vývoje RCC signifikantně zapojeny i mikroRNA. Jsou to velmi stabilní krátké nekódující RNA, které mají schopnost post-transkripčně regulovat genovou expresi a podle bioinformatických analýz jsou schopny regulovat více než polovinu lidských genů. Cirkulující miRNA (ať už v plazmě nebo séru) se jeví být velmi vhodnými kandidáty na neinvazivní biomarkery.

   Na souboru 15 sér pacientů s diagnostikovaným ccRCC a 12 sér od zdravých dárců byla provedena analýza expresních profilů 667 miRNA metodou kvantitativní Real-Time PCR arrays. Jako endogenní kontrola pro normalizaci expresních hladin miRNA byla použita miR-16. Pomocí technologie TaqMan Low Density Arrays jsme na uvedeném souboru sér pacientů s ccRCC a zdravých dárců identifikovali 30 odlišně exprimovaných miRNA, přičemž 19 těchto miRNA bylo up-regulováno a 11 down-regulováno.

   Do validační fáze studie byla zavzata up-regulovaná miR-378 a down-regulované miR-150 a miR-451. U těchto vybraných miRNA byla kvantifikována exprese pomocí qRT-PCR na souboru 90 sér pacientů s RCC a 35 sér od zdravých dárců. Expresní hladina miR-378 v séru pacientů s RCC byla signifikantně zvýšená oproti hladině v séru zdravých nenádorových kontrol (P = 0,0003). Hladina miR-451 byla naopak v séru pacientů s RCC signifikantně snížená v porovnání s hladinou v séru zdravých dárců (P < 0,0001).

   Analýza ROC (Receiver Operating Characteristics) křivek potvrdila, že expresní hladiny sérových miR-378 a miR-451 mohou být vhodnými biomarkery pro odlišení séra pacientů s RCC od séra zdravých nenádorových kontrol. Analytické parametry miR-378 (senzitivita 70 %, specificita 60 %) a miR-451 (senzitivita 81 %, specificita 77 %) prokázaly potenciál těchto miRNA odlišit sérum pacientů s RCC od séra zdravých nenádorových kontrol. Navíc kombinace těchto dvou miRNA (senzitivita 81 %, specificita 83 %) se ukázala být ještě silnějším diskriminačním nástrojem umožňujícím odlišit pacienty s RCC a zdravé kontroly.

Práce byla podpořena grantem IGA MZ NS 10361-3/2009 a Výzkumným záměrem MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012