Co můžeme očekávat od l8F-FDG PET u nemocných s nádory neznámého původu?

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 215p

Autoři: doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Staníček; MUDr. Jana Stupalová; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; MUDr. Renata Koukalová, Ph.D.; MUDr. Iva Neveselá; MUDr. Karol Bolčák

Úvod

Pozitronová emisní tomografie získala již pevné místo v diagnostice nádorových onemocnění. Většina maligních nádorů vykazuje hypermetabolismus glukózy, a proto je lze detekovat pomocí 18F-FDG PET. Někdy je tak toto vyšetření vyžadováno i u pacientů s metastázami nádorů neznámého původu. Indikující lékaře samozřejmě v této indikaci zajímá detekce možného nádorového prima.


V letech 2004 až 2009 jsme na oddělení nukleární medicíny Masarykova onkologického ústavu v Brně vyšetřili celkem 305 pacientů s nádory neznámého původu. Po provedení PET skenu jsme se pokusili mimo prosté detekce a popisu hypermeta-bolických ložisek odhadovat i možné nádorové primum. Dle dostupných literárních údajů je „výtěžnost" PET vyšetření v této indikaci v rozmezí 20-38 % (dle různých autorů). Mezi našimi pacienty jsme odhalili např. plicní karcinomy, karcinomy pankreatu, nádory ORL a štítnice, kolorektální karcinomy a nádory prsu. U většiny vyšetření jsme však možné primární ložisko bohužel neodhadli nebo ani odhadnout nemohli. Do této skupiny bychom mohli zařadit nemocné s generalizovaným postižením uzlin (např. malobuněčné karcinomy, lymfomy), nemocné s možným primárním ložiskem pod detekčními možnostmi PET vyšetření, ale i na druhou stranu případy s příliš velkým množství, často i splývajících, ložisek. Dalším přínosem PET vyšetření mohla být skutečnost, že kromě známého postižení (např. uzlin mediastina, jater) se zobrazila nově i povrchověji uložená a biopsii přístupná ložiska (např. podkožní meta, uzliny v nadklíčcích, na krku).


Závěr

Asi u 1/5 nemocných s nádory nezmámého origa můžeme dle 18F-FDG PET odhadnout možné nádorové primum, rovněž lze v některých případech detekovat povrchově uložená a biopsii přístupná ložiska. 18F-FDG PET tak může mít místo v iniciální diagnostice těchto nemocných.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010