CT NAVIGOVANÁ IREVERZIBILNÍ ELEKTROPORATIZACE LOKÁLNĚ POKROČILÉHO KARCINOMU PANKREATU – PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: XVII/ 349

Autoři: MUDr. Pavel Záruba; MUDr. Jiří Lacman, Ph.D.; MUDr. David Hoskovec, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.; prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Východiska:

Incidence adenokarcinomu pankreatu má setrvale vzrůstající trend i v ČR. Nejlepší léčebné výsledky přináší radikální chirurgický výkon doplněný o adjuvantní systémovou onkologickou léčbu. Takový postup je možný do stadia IIb, které diagnostikujeme jen asi u 20 % nemocných. Zbytek tvoří lokálně pokročilé nádory (T4) a metastazující nádory ve IV. stadiu. Předchozí pokusy o ablativní léčbu nevedly k patřičným výsledkům. Toto sdělení shrnuje předběžné výsledky klinické studie, ve které byla k ablaci T4 tumorů pankreatu použita CT navigovaná ireverzibilní elektroporatizace (IRE).

Soubor pacientů a metody:

V období mezi 11/ 2012 a 1/ 2015 jsme provedli celkem 29 IRE ablací maligních tumorů pankreatu. K ablaci byli indikováni nemocní s adenokarcinomy pankreatu ve III. klinickém stadiu onemocnění, tedy s T4 tumorem, cytologicky ověřeným z FNA provedené při endoUS. Všichni pacienti byli referování na multioborovém pankreatologickém semináři. Vlastní výkony byly prováděny v celkové anestezii za periprocedurální myorelaxace. Ablační jehly byly zaváděny pod CT kontrolou. Z 29 nemocných bylo 14 mužů, 15 žen. Průměrný věk 61 let (45,78). U 20 nemocných byl tumor lokalizován v hlavě, u devíti v těle nebo kaudě.

Výsledky:

Všechny výkony byly provedeny bez bezprostředních komplikací. Průměrná doba hospitalizace byla 5 dní (2–12). Čtyři pacienti byli rehospitalizováni (bolesti, sepse, dvakrát trombóza portálního řečiště, ikterus). Dva pacienti (7 %) zemřeli do 30. dne od ablace (krvácení do GIT s aspirací, trombóza portální žíly s abscesem jater). 23 nemocných (80 %) bylo současně léčeno systémovou chemoterapií dle protokolu studie. U ostatních pacientů jsme systémovou léčbu neindikovali pro nízký performance status.

Závěr:

CT navigovaná IRE tumorů pankreatu je metoda technicky proveditelná zkušeným intervenčním radiologem. Riziko závažných komplikací po výkonu je spojeno s ablací v oblasti hlavy slinivky břišní. Celkem dvakrát jsme zaznamenali trombózu portální žíly nebo její větve. Tento stav vedl v jednom případě k úmrtí na podkladě jaterního abscesu. Vliv IRE na přežívání pacientů a kvalitu života bude předmětem dalšího hodnocení studie.

Podpořeno grantem IGA MZ ČR NT 13 263.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015