Cytotoxický MTT test – boj za kvalitnější data a vyšší úspěšnost metody

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 028 (p221)

Autoři: Mgr. Eva Michalová; I. Němečková; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Ex vivo testy chemorezistence nikdy nemohou zcela napodobit podmínky in vivo a na základě nich tedy není možno naprosto přesně předpovědět citlivost nádorových buněk k cytostatiku. Cílem ex vivo testů je však nalézt cytostatikum potenciálně účinné pro daný typ nádoru a to zejména v případě pacientů, kteří již vyčerpali možnosti standardní léčby či pro něž standardní chemoterapie neexistuje.
Metoda stanovení chemorezistence je založena na kultivaci izolovaných buněk nádoru s cytostatiky o různých koncentracích a následné zjištění viability buněk prostřednictvím metabolického testu. Vlastní provedení je komplikováno především faktorem heterogenity nádorového materiálu, který se v konečném důsledku nejvíce projevuje v kvalitě získaných dat a možnosti jejich hodnocení. Nicméně i striktní dodržení dílčích kroků je nezbytné pro dosažení maximální možné účinnosti testu, na níž závisí výsledné hodnocení citlivosti vzorku.
Z výsledků vyplynulo, že pouze z 50% vzorků zpracovaných v období 09-11/2006 bylo izolováno dostatečné množství živých nádorových buněk pro následnou kultivaci s cytostatiky. Avšak pouze u poloviny z nich byla získána relevantní data, která byla možno vyhodnotit. Ve standardním operačním protokolu používaném v MOÚ byly odhaleny nedostatky, které mohly do značné míry ovlivnit získaná data a tím i celkový výsledek hodnocení. Limitujícím faktorem se ukázala být především příprava většího počtu desek s kultivačním médiem a roztoky cytostatiky předem a jejich dlouhodobé uchování ve zmraženém stavu. Důsledkem tohoto postupu došlo zejména ke snížení kvality kultivačního média v deskách, lze taktéž pochybovat o stabilitě dlouhodobě skladovaných roztoků cytostatik v kultivačním médiu aj.
Pomůže postupné odstraněí nedostatků a optimalizace protokolu k celkovému zvýšení úspěšnosti metody?
Práce byla podpořena výzkumným záměrem MOÚ MZO 00209805.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007