Derivační výkony při pokročilém karcinomu hlavy pankreatu.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Nádory trávícího traktu

Číslo abstraktu: 119

Autoři: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.; František Bělina; Robin Strnad; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.; Vladimír Nosek; I. Buřič

Úvod
Česká republika výskytem 16.3 nových případů karcinomu pankreatu na 100.000 obyvatel ročně patří na 5 místo ve světě. Většinou se u této diagnózy uvádí 10-20 % operabilita s tím, že zhruba 85 % karcinomu pankreatu je lokalizováno v hlavě slinivky. Z celkového zbylého počtu je indikováno k paliativními spojkovému výkonu více než 50 % nemocných s ikterem, event. s neprůchodností duodena. V ČR se odhadem jedná o 800 – 1.000 pacientů ročně. Přitom 51 % nemocných nemá histologickou verifikaci onemocnění a 45 % nemá stanoveno stádium onemocnění (!)
Cílem sdělení je indikační rozvaha a strategie volby nejvhodnějšího postupu u jednotlivých stadií karcinomu hlavy slinivky a místo derivačního výkonu u stádií pokročilých.

Metoda
U nemocného s podezřením na karcinom hlavy pankreatu provádíme spirální kontrastní CT vyšetření, ERCP a v posledních 5 letech EUS s FNB. Podle zařazení v předoperačním stagingu (podle JPN – SC) byl nemocný indikován k radikálnímu nebo paliativnímu chirurgickému výkonu či k zavedení stentu žlučových cest endoskopickou cestou.
Radikální resekce byla indikována u stádií I-II jako potencionálně kurativní, ve III-IV stádiu jsme indikovali výkon paliativní. Během operace jsme odebírali tkáň z tumoru Tru-cut jehlou a uzliny N2 k upřesnění peroperačního stagingu.
U IV stádií s nádorovou diseminací jsme preferovali endoskopické zavedení stentu žlučových cest. V případě známek poruchy pasáže horní částí trávicí trubice jsme indikovali GEA. Reoperaci pro recidivu nádoru jsme neindikovali. Každý nemocný je dispenzarizován po dobu jeho života.

Výsledky
V období 5/1998 – 12/2004 jsme chirurgicky ošetřili 209 nemocných s karcinomem pankreatu, z toho 23 pacientů s karcinomem Vaterské papily. 164 pacientů s karcinomem lokalizovaným v hlavě pankreatu (85 mužů, 79 žen), průměrného věku 62 let (v rozmezí 32 – 87 let) jsme zařadili v klasifikaci JPN I, II, III, IVa resp. IVb v 10, 25, 33, 34 resp. 62 případech. Radikální resekci jsme provedli u 50 nemocných, paliativní resekci u 18 nemocných, BDA u 65 a exploraci u 31 nemocného. Přežívání nemocných je signifikantně delší u JPN I-III ve srovnání s JPN IVa-b.

Závěr
Při mechanickém ikteru u nemocných ve stádiu III a IV karcinomu hlavy pankreatu je indikován derivační výkon na žlučových cestách. Endoskopické zavedení stentu preferujeme, v případě delšího očekávaného přežití nebo při stenóze duodena provádíme chirurgickou biliodigestivní spojku. V případě poruchy pasáže duodenem indikujeme GEA. U všech nemocných by karcinom pankreatu měl být histologicky verifikován.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006