Detekce mikrometastatického postižení sentinelových uzlin u karcinomu prsu metodou real-time RT-PCR.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Karcinom prsu

Číslo abstraktu: 096

Autoři: MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; Mgr. Gabriela Kořínková, Ph.D.; MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.; MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.; MUDr. Jiří Minařík, Ph.D. ; MUDr. Nora Zlámalová; MUDr. Ivan Švach, Ph.D.; MUDr. Daniel Stehlík; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Po stanovení diagnózy nádorového onemocnění je dalším důležitým krokem ve vyšetřovacím algoritmu určení rozsahu onemocnění jeho staging. U karcinomu prsu se standardně vyšetřuje postižení axilárních lymfatických uzlin. V současnosti směřuje pozornost na detekci a vyšetření sentinelových uzlin. V našem projektu jsme se zaměřili na detekci mikrometastatického postižení sentinelových uzlin u pacientek s karcinomem prsu.
Pro vyšetření nádorového postižení lymfatických uzlin u pacientek s karcinomem prsu jsme použili metodu RT-PCR v reálném čase. Pomocí této metody jsme na základě průkazu typických znaků epiteliálních nádorových buněk na úrovni mRNA detekovali izolované nádorové buňky v lymfatických uzlinách. Jako markery nádorových buněk jsme použili mamaglobin (MGB1), karcinoembryonální antigen (CEA), adhezní molekulu epiteliálních buněk (EpCAM) a jako kontrolní gen glyceraldehydfosfátdehydrogenázu (GAPDH). Metoda spadá do oblasti ultrastagingu, její vysoká citlivost umožňuje detekci jedné nádorové buňky mezi jedním až deseti milióny buňkami nenádorovými. Senzitivitu metody zvyšuje také zpracovaní celého vzorku uzliny naráz, nedochází ke ztrátě materiálu. Proto se zde ve srovnání s klasickým histopatologickým vyšetřením nabízí velké možnosti pro zpřesnění základního stagingu u pacientek s karcinomu prsu.
Vyšetřili jsme více než padesát pacientek operovaných pro karcinom prsu na přítomnost nádorových buněk v sentinelových uzlinách. Jednalo se o pacientky s onemocněním 0-III klinického stádia. Metodou real-time RT-PCR byla vyšetřena vždy čtvrtina až polovina sentinelové uzliny, zbylá část byla vyšetřena standardně histopatologicky.
Předběžné výsledky ukázaly několik důležitých poznatků. Především, že všechny histopatologicky pozitivní uzliny byly zároveň RT-PCR pozitivní. Pozitivní molekulární záchyt u histopatologicky negativních uzlin byl ve 37,5% vzorků. Největší rozdíl v záchytu nádorového postižení mezi histopatologickým a RT-PCR vyšetřením byl u klinických stádií 0 a 1, kde mělo RT-PCR vyšetření téměř 4x větší záchytnost.
Detekce nádorového postižení lymfatických uzlin metodou RT-PCR v reálném čase se vyznačuje vyšší citlivostí oproti klasickým histopatologickým metodám. Mamaglobin MGB1 jako marker nádorových buněk je vysoce specifický pro buňky pocházející z prsní tkáně. Nová metoda představuje tedy účinný nástroj v klinické onkologii, který svým přínosem v oblasti ultrastagingu znamená zpřesnění diagnostiky a následné léčby onkologicky nemocného pacienta. Na přednášce budou diskutovány nejen výsledky RT-PCR vyšetření v reálném čase, ale především korelace našich výsledků s výsledky histopatologického vyšetření.

Práce na tomto projektu je podporována granty MSM6198959216, IGA MZCR NR/7804-5 a MPO 1H-PK/45.

Datum přednesení příspěvku: 12. 5. 2005