Detekce statusu genu her-2/neu z parafinových řezů u karcinomu prsu metodou kvantitativní real-time PCR

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů I

Číslo abstraktu: 043

Autoři: Mgr. Jitka Berkovcová, Ph.D.; RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; Mgr. Lenka Radová, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; Bc. Anna Janošťáková; Soňa Mlčochová; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.

Amplifikace a/nebo overexprese genu her-2/ neu, lokalizovaném na chromozómu 17 (17q11,2–12), předpovídá nepříznivou prognózu u pacientek s karcinomem prsu. Pro tyto pacientky je indikována cílená léčba humanizovanou monoklonální protilátkou trastuzumab (Herceptin®). Pro správnou indikaci pacientek je nutné kvalitní vyšetření Her-2/neu, a to i z důvodu chystaného zařazení Herceptinu do adjuvantní léčby a tím rozšíření počtu léčených případů. V onkologické praxi jsou pacientky vyšetřovány imunohistochemicky na úrovni proteinu Her-2/neu. Případy s detekovanou overexpresí jsou ověřovány metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH), určující počet kopií genu her-2/neu v jádře. Na základě zkušeností Referenční laboratoře (RL) pro stanovení statusu Her-2/neu, jejíž úlohou je verifikace výsledků vyšetření Her-2/neu u pacientek indikovaných k léčbě Herceptinem, přibližně u 4 % pacientek nelze her-2/neu pomocí metody FISH stanovit.
Z tohoto důvodu jsme navrhli a standardizovali metodu detekce statusu her-2/neu genu pomocí kvantitativní metody real-time PCR (Q-PCR). Zavedená duplexní Q-PCR umožňuje kvantitativní detekci her-2/neu, která je porovnávána s kvantitativní detekcí referenčních genů. Jako referenční byly vybrány geny, které leží na chromozómech s nepříliš častou početní změnou v buňkách karcinomu prsu: gen gsc1 lokalizovaný na chromozómu 2 (2p13–p12) a gen dck lokalizovaný na chromozómu 4 (4q13,3–q21,1). Dále byl použit gen epn2, který leží na krátkém raménku chromozómu 17 (17p11,2). Srovnání s genem epn2 je využíváno pro odlišení polyzomie chromozómu 17. Metoda byla standardizována na sérii 225 pacientských vzorků o známém statusu genu her-2/neu. Vzhledem k vysoké hladině spolehlivosti (95 %) byla metoda Q-PCR zavedena do standardního postupu při vyšetřování genu her-2/neu, u případů s neproveditelnou FISH.
Práce na tomto projektu je podporována granty MSM6198959216 a MPO 1H-PK/45.

Datum přednesení příspěvku: 8. 12. 2006