Dilema zvaná nádory neznámeho primárneho pôvodu

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Téma: MODERNÁ PATOLÓGIA PRE KLINICKÚ PRAX

Číslo abstraktu: 003

Autoři: doc. MUDr. Karol Kajo, Ph.D.; doc. MUDr. Soňa Balogová, Ph.D.; MUDr. Katarína Macháleková, Ph.D.; MUDr. Richard Reis, Ph.D.; MUDr. Csaba Bíró, Ph.D.; RNDr. Michal Konečný

Nádory neznámeho primárneho pôvodu („cancers of unknown primary“ – CUP) tvoria 3 – 5 % všetkých malígnych nádorov. Z hľadiska histogenézy a klinickej prezentácie CUP predstavujú veľmi heterogénnu skupinu nádorov (karcinómy, neuroendokrinné tumory, sarkómy, melanómy, lymfómy), v ktorej sú najviac zastúpené adenokarcinómy.

Kľúčovým momentom diagnostického algoritmu CUP je bioptické vyšetrenie, ktoré je viacstupňové. Na prvej úrovni ide o dôkaz histogenetického pôvodu nádoru, nasleduje jeho ďalšia subtypizácia a na tretej úrovni sa získavajú informácie zamerané na identifikáciu orgánového pôvodu primárneho nádoru. Zlatým štandardom v bioptickej diagnostike CUP je imunohistochemická analýza. Pomocou nej je možné hodnotiť prítomnosť niektorých štrukturálnych bunkových proteínov, respektíve rôznych transkripčných faktorov a bunkových produktov. Imunohistochemické vyšetrenie je založené na stratégii algoritmov, pomocou ktorých sa stavia diagnóza formou dôkazu alebo absencie vybraných markerov na jednotlivých úrovniach algoritmu. Menej sa využívajú ďalšie techniky za účelom zhodnotenia ultraštruktúry, cytogenetických abnormít a v budúcnosti môže byť prínosná aj molekulová analýza CUP.

Diagnostika CUP je extrémne ťažká, pretože nejde o hodnotenie jedného nádoru, ale celého spektra histogeneticky a biologicky odlišných malígnych nádorov so značne rozdielnymi prognostickými charakteristikami a klinickou prezentáciou. Preto samotná bioptická diagnostika nie je schopná riešiť tento problém, a patológ sa tak stáva závislým od dodatočných klinických informácií a výsledkov zobrazovacích metód.

Na príkladoch niekoľkých kazuistík autori prezentujú rôzne scenáre CUP a poukazujú na nevyhnutnosť spolupráce viacerých medicínskych disciplín pri jej riešení.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016