DIOS-MINER – analýza dát podaných chemoterapií z dát zdravotných platiteľov.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii

Číslo abstraktu: 136

Autoři: Mgr. Alena Zoľáková; RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Úvod

Projekt DIOS sa dlhodobo zaoberá problémom dodržiavania doporučených chemoterapeutických režimov v klinickej praxi a dodržiavaním požadovanej dávkovej intenzity. V súčasnosti digitálna knižnica projektu DIOS obsahuje 216 nastavených režimov a je neustále aktualizovaná na základe obsahu publikácie Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění vydanej Českou onkologickou spoločnosťou ČLS JEP. Projekt DIOS sa však neustále potýka s problémovou dostupnosťou kvalitných dát, ktoré by umožňovali vyhodnocovanie dávkovej intenzity. Podprojekt DIOS-Miner sa snaží o vývoj algoritmu, ktorý by z dostupných dát o podaných cytostatikách, ktoré sú vykazované pre platiteľov zdravotnej starostlivosti, dokázal spätne identifikovať aplikovaný režim a vyhodnotiť mieru jeho dodržania.

Metódy

Súčasťou príspevku je navrhnutý a otestovaný algoritmus, hodnotiaci klinickú závažnosť rozdielov medzi režimami, implementovaný na dáta Masarykovho onkologického ústavu za obdobie 02.01.2007 až 11.09.2009. Dáta pozostávajú z 1956 záznamov pacientov a 1788 aplikovaných chemoterapií. Po následnej korektúre a analýze sú dáta porovnávané na základe názvu, dátumu podania a veľkosti dávky aplikovaných cytostatík so štandardnými chemoterapeutickými režimami. Tie sú čerpané z elektronickej knižnice projektu DIOS a po porovnaní s odbornou literatúrou sú podrobené sumarizácii, revízii a analýze za rok 2008, 2009 a 2010. Algoritmus je navrhnutý v jazyku PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) a získané dáta sú spracovávané pomocou databázového software-u Oracle.Obrázek 1 – Schéma vyvíjeného algoritmu


Výsledky

Vypracovaný algoritmus (obrázek 1) umožňuje rozdelenie prakticky aplikovaných režimov na základe typu a počtu podaných cytostatík, dæžky cyklu podania látok a rozsahu podaných dávok. Aplikovaná procedúra rozpoznáva a pomenúva aplikované chemoterapeutické režimy a porovnáva ich so štandardnými režimami z digitálnej knižnice (približne 74 % rozpoznaných aplikovaných režimov). V závere vyhodnocuje dodržanie intenzity dávky v klinickej praxi (najpresnejšie dávkované chemoterapeutické režimy pri diagnóze karcinóm prsníka – C50). Ďalším prínosom navrhnutého algoritmu je odhaľovanie prípadných chýb a nejasností pri aplikácií chemoterapeutických režimov, ktoré je možné analyzovať a vyhodnocovať v spolupráci s odborníkmi, čo prináša zdokonaľovanie digitálnej knižnice, zvyšuje prehľad a správnosť praktických aplikácií režimov v danom zdravotníckom zariadení.

Záver

Vo výsledku algoritmus dosahuje pomerne vysokú úspešnosť rozpoznania a vyhodnotenia aplikovaných režimov, avšak je nútený sa vyporiadavať s určitými problémami ako napríklad prepočet dávok na váhu pacienta (oproti prepočtu na povrch tela). Na záver, vďaka použitým metódam a implementácií rozličných súborov chemoterapeutických dát procedúra postupom času zvyšuje svoju univerzálnosť, čo vedie k splneniu jej dlhodobého cieľa – rozpoznávať a pomenovávať aplikované chemoterapeutické režimy, vyhodnocovať dodržanie intenzity dávky v klinickej praxi v rôznych zdravotníckych zariadeniach celej Českej republiky a aktualizovať elektronickú knižnicu, čím prispieva k zvyšovaniu celkovej kvality liečby pacientov s onkologickými ochoreniami.

Projekt DIOS je podporený dľhodobým výzkumným grantom spoľočnosti AMGEN, s.r.o.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011