DNA ploidita – prognostický faktor v individualizaci léčby gynekologických nádorů.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Prognostické faktory, diagnostika. Hrdlo děložní

Číslo abstraktu: 026

Autoři: MUDr. Pavla Líbalová, PhD; Doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc.; L. Hubičková; M. Dostál; MUDr. Karel Tikovský; doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

DNA analýza průtokovou cytometrií umožňuje zjistit abnormality DNA, které jsou jedním z typických rysů buněčné transformace a nádorové progrese. DNA aneuploidita je u mnoha nádorů spojena s významně horší prognózou. Proto je stanovení ploidity používáno k upřesnění biologické povahy nádoru, prognózy onemocnění a při volbě terapie. U gynekologických nádorů je rutinně používáno pouze u nemocí trofoblastu; u jiných gynekologických malignit není standardně v praxi zavedeno. Z dosavadních výzkumů však vyplývá, že se DNA ploidita v retrospektivních i prospektivních studiích jeví být významným nezávislým prognostickým faktorem u karcinomů endometria a ovaria. Použití tohoto prognostického faktoru v diagnosticko-terapeutickém postupu může pomoci vyselektovat pacientky s DNA diploidními nádory, u kterých lze akceptovat konzervativnější formu terapie, a naopak pacientky s DNA aneuploidními nádory, tj. vyšším rizikem, které mohou profitovat z radikální a adjuvantní terapie. Předkládáme přehled současného stavu znalostí v této oblasti a naše zkušenosti.

Datum přednesení příspěvku: 9. 1. 2010