DOPORUČENÉ POSTUPY PRO HORMONÁLNÍ LÉČBU KARCINOMU PROSTATY 2012

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: 164

Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.; prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; MUDr. Michaela Matoušková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA; Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Doporučené postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012 jsou závěrem setkání expertní komise ve složení: Babjuk M, Hora M, Katolická J, Kubecová M, Matoušková M, Melichar B, Petera J, Soumarová R, Študent V.

Podmínkou pro nasazení hormonální terapie je histologicky verifikovaný karcinom prostaty. Cílem hormonální léčby karcinomu prostaty je zabránit stimu­lačnímu účinku mužských pohlavních hormonů na tkáň nádoru. Endokrinní supresi lze navodit chirurgickou cestou nebo farmakologicky. Působení testosteronu na nádorovou tkáň lze zabránit i podáním antiandrogenů, ale jejich podání z hlediska účinnosti a onkologické bezpečnosti je v řadě indikací méně přijatelné. V první linii léčby je užívána výhradně monoterapie - chirurgická nebo farmakologická kastrace s použitím LHRH analog. Účinnost léčby LHRH ana­logy by měla být potvrzena dosažením kastrační hladiny testosteronu. Kombinace kastrace s aplikací antiandrogenů - maximální androgenní blokáda - při­náší pouze zvýšení počtu nežádoucích účinků a zvýšení nákladů na léčbu a není s výjimkou krátkodobého podání antiandrogenu k zabránění flare-up feno­ménu již řadu let v I. linii léčby doporučována. Léčebné režimy hormonální suprese mohou být kontinuální nebo intermitentní. Pro intermitentní androgenní supresi není možné využít chirurgickou kastraci a nesteroidní antiandrogeny. Indikací intermitentní androgenní suprese jsou lokálně pokročilá onemocnění nebo generalizace do 4 kostních ložisek, selhání po radikální léčbě, konkomitantní režimy s radioterapií. Při neúspěchu je možno konvertovat na podávání kontinuální. Selhání II. linie hormonální léčby signalizuje vysoce pravděpodobný únik z hormonální závislosti a onemocnění hodnotíme jako kastračně rezi­stentní karcinom prostaty. Vzhledem k poteciálnímu benefitu pokračující kastrace, který převažuje rizika této léčby, je doporučeno pokračovat v androgenní supresi i v tomto stadiu.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013