Editorial

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Téma: Editorial

Číslo abstraktu: 000

Autoři: Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Vážení hostia, milé kolegyne a kolegovia, milí priatelia molekulovej patológie,

vítam vás na podujatí Dni molekulovej patológie − 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a na Martinských nelekárskych dňoch v mene vedeckého a organizačného výboru podujatia. Vítam vás rovnako aj v mene hlavného usporiadateľa podujatia − martinského univerzitného ústavu patológie, ktorý v tomto roku prevzal symbolickú štafetu od organizátora predošlých desiatich úspešných ročníkov Dní molekulovej patológie – univerzitného ústavu klinickej a molekulovej patológie v Olomouci. Vďaka dlhoročnej spolupráci, v kontexte niekoľko desaťročí trvajúcich dobrých kolegiálnych a priateľských vzťahov sme prijali výzvu našich kolegov a priateľov z Olomouca a preniesli sme tak toto podujatie z krásnej slnečnej rovinatej oblasti Haná do rovnako krásnej hornatej Turčianskej záhradky a do mesta Martin – mesta považovaného za kultúrne centrum Slovenska, mesta s už po niekoľko rokov najlepšie hodnotenou lekárskou fakultou v rámci slovenského medicínskeho a zdravotníckeho vysokého školstva podľa uznávaných ratingových hodnotení a najnovšie aj najlepšou univerzitnou nemocnicou. Túto výzvu sme prijali aj preto, že hlavní usporiadatelia podujatia − náš martinský univerzitný ústav, jeho Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Martinské bioptické centrum, s. r. o., patria medzi uznávané pracoviská rozvíjajúce molekulovú patológiu a biológiu tak na akademickej, ako aj praktickej realizačnej úrovni pre potreby dennej klinickej praxe. Dnes niet pochýb o tom, že rozvoj genetiky a molekulovej biológie je hlavným ťahúňom rozvoja modernej medicíny a jej jednotlivých súčastí vrátane onkologickej medicíny, prinajmenej od začiatku nového milénia. My patológovia sme si uvedomili potrebu interdisciplinárnej až tímovej spolupráce klinickej patológie s ďalšími medicínskymi odbormi a potrebu otvorenia našich laboratórií špičkovým odborníkom medicínskych a nemedicínskych odborov. V našich laboratóriách spracovávame tkanivové a bunkové vzorky pacientov s cieľom určenia diagnózy ochorenia, odhadu jeho prognózy a najnovšie, práve vďaka rozvoju molekulovej patológie, aj s bezprostredným dosahom na voľbu a vhodnosť indikovania adekvátnej cielenej či biologickej liečby. Naším heslom je neraz konštatovanie, že „the tissue is the issue“, keďže zmyslom našej práce je multidisciplinárna a multiparametrická analýza vyšetrovaného tkaniva, na výsledky ktorej čaká zainteresovaný pacient a proces jeho liečby manažujúci klinický lekár. Všetko, čo v uvedených procesoch zistíme, je tak v mene hesla „the patient is the issue“, pretože všetky zistené výsledky sú aplikované v prospech pacienta a prípadne aj jeho rodiny.

O to väčšia je zodpovednosť všetkých zainteresovaných pracovníkov v jednotlivých analýzach uvedených procesoch, a preto je dôležité o týchto procesoch a s nimi spojených problémoch diskutovať a vymieňať si vzájomne poznatky a skúsenosti. To je hlavný zmysel vytvorenej diskusnej platformy klinických a molekulových patológov, biológov, klinických a laboratórnych pracovníkov. Predložený program sympózia molekulovej patológie poukazuje na neuveriteľnú šírku celej problematiky, ktorá je z rôznych aspektov skúmaná na zainteresovaných českých a slovenských pracoviskách, a to jednak v rovine vedeckých akademických analýz, ale rovnako aj v rovine aplikačných výstupov pre klinickú prax. Môže nás tešiť, že medzi účastníkmi sympózia prevládajú mladí pracovníci a mnohí doktorandi alebo mladí odborníci tesne po skončení doktorandského štúdia. Preto vás všetkých vítam na našom spoločnom podujatí, prajem vám dobrú a žičlivú kongresovú atmosféru, obohatenie o nové skúsenosti, poznatky, o nové odborné kontakty a rovnako aj príjemný pobyt v meste Martin.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016