Efekt sorafenibu v druhé linii biologické léčby u metastazujícícho světlobuněčného karcinomu ledviny – kasuistika.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXII. Nádory ledvin

Číslo abstraktu: 192

Autoři: MUDr. Martin Matějů, Ph.D.; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; M. Vondráčková

Úvod
U nemocných s metastazujícím karcinomem ledviny (MRCC) je standardním léčebným postupem imunoterapie cytokiny, která podle posledních dat má příznivý vliv na prodloužení přežití jen u nemocných v dobré prognostické skupině dle MSKCC (6). U pacientů střední a špatné prognostické skupiny nepřináší léčba cytokiny zřejmě žádný prospěch [1].
V posledních letech se klinický výzkum zaměřuje na cílenou biologickou léčbu MRCC na podkladě zjištění, že zejména proliferace nádorů se světlobuněčnou histologií, převažující v 75%, je spojena s patologickou vaskularizací na trase: mutovaný tumorsupresorový gen von Hippel-Lindau – hypoxií indukovaný faktor 1-alfa – vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) – z destiček odvozený růstový faktor (PDGF) [2].
Randomizovaná studie porovnávající nízkomolekulární perorální inhibitor tyrosinkináz pro VEGF/PDGF sunitinib s interferonem alfa u pacientů střední prognostické skupiny prokázala zdvojnásobení přežití bez progrese na 0,000001 hladině významnosti a vedla k doporučení zařadit sunitinib do standardní léčby 1. linie [3]. Podobně si vedl u nemocných ve skupině se špatnou prognózou inhibitor mTOR – temsirolimus [4]. Léčba rovněž tabletovým sorafenibem, u něhož je kromě tyrosinkináz VEGF a PDGF inhibována také serin/threonin kináza RAF-1, vedla k významně delšímu přežití bez progrese proti placebu v 2. linii (p <0,00001) [5], a tento preparát již byl v této indikaci registrován v USA a EU. Dále jsou ve vývoji např. AG-013736 (četnost odpovědí 46%) nebo sunitinibu velmi podobný pazopanib. Na základě dostupných dat je těžké rozhodnout, která z těchto látek je lepší, jsou zde také rozdíly v profilu nežádoucích účinků, nevíme, zda bude dosaženo trvalých remisí.
Otázkou zůstává, zda tyto biologické látky mají zkříženou resistenci, či zda bude léčebný efekt dosažen také při jejich sekvenčním podání po selhání jednoho z nich. Zajímavou klinickou zkušenost podává tato kasuistika. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007