Elektroanalytické stanovení obsahu metalothioneinu v krvi u pacientů s karcinomy hlavy a krku.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 256 (p261)

Autoři: MUDr. Zuzana Horáková; prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.; MUDr. Richard Salzman; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; Mgr. Ivo Fabrik; P. Šmerdová; J. Křičková

Úvod
Metalothioneiny (MT) patří do skupiny intracelulárních, nízkomolekulárních, na cystein bohatých proteinů o molekulové hmotnosti 6-10 kDa. MT se skládá ze dvou vazebných domén a a b, které jsou složeny z cysteinových klastrů. Sulfhydrylové zbytky cysteinů se účastní kovalentní vazby atomů kovů. V případě jednomocných iontů kovů je MT schopen vázat celkem až 12 atomů. Lidské MT patří do I. třídy metalothioneinů a jsou kódovány rodinou genů tvořící 10 isoforem. Vzniklé proteiny jsou rozděleny do čtyř skupin: MT-1, MT-2, MT-3 a MT-4. MT-1 a MT-2 jsou exprimovány v lidském organismu ubikvitně ve velmi nízkých koncentracích. K primárním rolím MT v organismu patří udržování homeostázy zinku, detoxikace těžkých kovů a ochrana před oxidativním stresem. Exprese MT je indukovatelná mnoha exogenními a endogenními faktory jako jsou UV záření, těžké kovy, stresové hormony, volné kyslíkové radikály, mediátory zánětu, infekt, trauma nebo onkogeneze. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007