Endoteliální dysfunkce u karcinomu prsu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XIV. Laboratorní diagnostika nádorů prsu

Číslo abstraktu: 127

Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Jaroslava Barkmanová; MUDr. Gabriela Pazdrová; Zdeňka Dlouhá; Ing. Oto Mestek, CSc.; RNDr. Jana Soukupová, CSc.; Marta Kalousova; prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Pro metastazování nádorových buněk jsou mj. nutné změny vlastností endotelu, které mají alespoň některé rysy aktivace endotelu, resp. endotelové dysfunkce. Lze prokázat např. zvýšenou expresi adhezních molekul (např. E-selektinu), zvýšenou produkci protrombotických (thromboxan A2) a antifibrinolytických faktorů (např. PAI-1). Bylo prokázáno, že zvýšená exprese adhezních molekul (např. VCAM-1) je v přímém vztahu k nádorové angiogenezi. Některé další parametry endotelové funkce (vazodilatace při zvýšení průtoku či po vazodilatačních podnětech, produkce NO a volných radikálů, ale ani exprese von Willebrandova faktoru) nebyly dosud u pacientek s nádory systematicky studovány, takže v současné době nelze jednoznačně odpovědět na otázku, zda mají pacienti s nádory pouze některé známky aktivace endotelu, či zda lze změny endotelové funkce charakterizovat podobně jako u aterosklerózy jako generalizovanou endotelovou dysfunkci. U našich pacientek jsme studovali funkci endotelu v různých stadiích karcinomu prsu pomocí měření průtokem stimulované vazodilatace (flow mediated vasodilation) za současného sledování cirkulujících (solubilních) markerů aktivace endotelinu (Ea P-selektinu, VCAM-1, PAI-1, von Willebranova faktoru. Zjištěné změny funkce a známky aktivace endotelu byly vztaženy k prognóze nemocných, zejména k riziku generalizace původně lokalizovaného onemocnění. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007