Erlotinib (Tarceva®) v léčbě pokročilého karcinomu pankreatu – výsledky z klinického registru Tarceva Pankreas v České republice.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: 10. Nádory slinivky, jater a žlučových cest

Číslo abstraktu: 088

Autoři: MUDr. Petr Karásek, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Jiří Bartoš, MBA; Doc.MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Václav Janovský; Mgr. Zbyněk Bortlíček

    Úvod

    Ačkoliv karcinom pankreatu je jednou z hlavních příčin úmrtí na nádorová onemocnění, léčba zůstává většinou paliativní a její výsledky jsou neuspokojivé. Erlotinib (Tarceva®) je inhibitor tyroxinkinázy, který reverzibilně blokuje fosforylaci EGFR a tím i aktivaci dalších molekul signální dráhy. Tarceva byla registrována v kombinaci s gemcitabinem pro léčbu nemocných s metastazujícím karcinomem slinivky břišní v ČR v roce 2006 a byla po dlouhém období vůbec prvním lékem, který dle klinických studií přinesl signifikantní prodloužení přežití u těchto nemocných. V této práci jsou vyhodnoceny výsledky terapie erlotinib + gemcitabin v běžné klinické praxi v ČR. Data byla čerpána z Klinického registru Tarceva pro karcinom pankreatu, kam jsou zařazování pacienti s touto léčbou od roku 2007.

   Metodika

   Klinický registr Tarceva pro karcinom pankreatu je společný projekt České onkologické společnosti a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy university Brno. Do tohoto registru jsou zaznamenávány údaje pacientů s pokročilým karcinomem pankreatu léčených kombinací erlotinib + gemcitabin v onkologických centrech v ČR. Pacienti byli léčení gemcitabinem v dávce 1000mg/m2 v infusi na 30min den 1,8,15 v 4 týdenním cyklu v kombinaci s erlotinibem v dávce 100mg p.o. denně do progrese nebo neakceptovatelné toxicity.

   Výsledky

   Od roku 2007 do konce roku 2011 bylo do registru zařazeno 61 pacientů, z toho do analýzy mohlo být zařazeno 58 pacientů s úplným záznamem. Jejich charakteristika je následující: medián věku je 61 let, 60,3 % mužů a 39,7 % žen, PS 0 27,6 %, PS 1 72,4 %, duktální adenokarcinom 79,3 %, jiný typ 20,7 %. Klinické stadium III mělo 13 % nemocných, stadium IV. 87 %. Nemocní byli léčeni Tarcevou v 1. linii v 88,2 %, ve 2. linie léčby v 13,8 %. V době analýzy bylo 87,9 % pacientů s ukončenou léčbou 87,9 %, stále na léčbě bylo 12,1 %. Důvody ukončení léčby s Tarcevou byla progrese onemocnění v 68,6 %, odmítnutí pacientem v 9,8 %, ukončení z důvodu nežádoucích účinků ve 2 %, jiný důvod v 9,8 %, neznámo 9,8 %. Průměrná délka léčby Tarcevou u pacientů s ukončenou léčbou byla 6,2 měsíce. Výskyt nežádoucích účinků byl u 40 % pacientů: hlavně kožní vyrážka u 27,6 % (stupeň 1 u 17,2 %, stupeň 2 u 10,3 %, průjem u 8,6 % (stupeň 1 u 5,2 %, stupeň 2 u 3,4 %). Léčebná odpověď u pacientů s ukončenou léčbou: CR 3,9 %, PR 9,8 %, SD 52, 9 %, PD 21,6 %, neuvedeno 11,8 %. Medián celkového přežití (mOS) byl 11,3 měsíce, 6měsíční přežití u 81,5 % pacientů. Medián přežití bez známek progrese (mPFS) byl 5,3 měsíce. mOS u pacientů s kožní vyrážkou byl 10,7 měsíce, u pacientů bez vyrážky 13,6 měsíce. mPFS u pacientů s kožní vyrážkou byl 6,8 měsíce, bez vyrážky 4,8 měsíce.

   Závěr

   Léčebné výsledky (mOS, mPFS) v našem souboru pacientů zařazených do registru Tarceva jsou výrazně lepší oproti výsledkům v klinické studii PA.3, na základě jejichž výsledků byla Tarceva Evropským úřadem pro registraci léčiv (EMEA) schválena pro použití v léčbě nemocných s metastatickým karcinomem pankreatu. Tyto lepší léčebné výsledky lze vysvětlit pečlivým výběrem pacientů vhodných k této léčbě v onkologických centrech.

Literatura:

  1. Moore MJ, Goldstein D, Hamm J, et al. Erlotinib plus gemcitabine compared with gemcitabine alone in patients with advanced pancreatic cancer: a phase III trial of the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol. 2007;25:1960-1966.
  2. Karásek P.: Erlotinib v léčbě karcinomu slinivky břišní. Farmakoterapie, 2008, vol. 2, s.192-194
  3. Karásek P., Šafanda M.: Výsledky retrospektivní analýzy léčby s kombinací gemcitabin a Tarceva (erlotinib) u pacientů s metastazujícím karcinomem slinivky břišní. In Edukační sborník: XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty, Brno 16.-18. dubna 2009, Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009, s.128-129

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012