Exprese proteinů PML a TRF2 v nádorech kolorekta a prsu

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: 04. Biologie nádorů

Číslo abstraktu: 032

Autoři: MUDr. Pavlína Plevová, PhD.; doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.; M. Fiurášková; M. Papežová; MUDr. Anna Křepelová; MUDr. Romuald Čuřík; Doc.MUDr. Lenka Foretová , Ph.D.; MUDr. Marie Navrátilová, Ph.D.; Mgr. Jana Zapletalová

Protein PML (protein promyelocytární leukemie) je koncentrován v jádře do tzv. PML tělísek. V buněčných liniích a v nádorech, které mají aktivní alternativní mechanismus prodlužování telomer, je zjišťována kolokalizace proteinu PML s proteinem TRF2 a dalšími proteiny. Studovali jsme expresi proteinu PML v buněčných liniích a v nádorech kolorekta a prsu, výsledky jsme korelovali s celou řadou klinických a histopatologických charakteristik a zjišťovali kolokalizaci proteinu PML s proteinem TRF2. Do studie bylo zařazeno 81 vzorků kolorektálního karcinomu (z nich 32 s vysoce frekventní nestabilitou mikrosatelitů a 49 se stabilními mikrosatelity), 47 vzorků nádorů prsu (14 od nosiček zárodečných mutací v genu BRCA1, 10 od nosiček zárodečných mutaci v genu BRCA2 a 23 od žen bez zárodečné mutace v BRCA genech). Byla použita metoda fluorescenční imunohistochemie s dvojím barvením. V 7/32 (22 %) a 11/49 (22 %) nádorech kolorekta s a bez nestability mikrosatelitů byla zjištěna snížená exprese proteinu PML (p=0.520). Snížená exprese proteinu PML byla dále zjištěna ve 2/14 (14 %), 3/10 (30 %) a 15/47 (31 %) nádorech prsu žen s mutací v genu BRCA1, BRCA2 a bez mutace genů (pBRCA1 = 0.019; pBRCA2 = 0.111). V nádorech tlustého střeva i prsu nekorelovala exprese proteinu PML s věkem, histologickým nálezem, TNM klasifikací a délkou bezpříznakového a celkového přežívání. Shluky proteinu PML byly zjištěny v 16/81 (20 %) nádorech kolorekta a 9/47 (19 %) nádorech prsu. Kolokalizace proteinů PML a TRF2 byla detegována ve 2 vzorcích nádorů kolorekta s vysokým stupněm nestability mikrosatelitů (6 %) a 4 (9 %) nádorech prsu. Na závěr lze říci, že exprese proteinu PML je snížena v přibližně 20% nádorů kolorekta a prsu. Exprese proteinu PML byla statisticky významně vyšší v nádorech prsu nosiček zárodečných mutací v genu BRCA1 oproti ženám bez mutací genů. Nebyla nalezena jiná korelace mezi expresí proteinu PML a klinickými a histopatologickými charakteristikami v nádorech tlustého střeva a prsu.

Poděkování: Práce byla podpořena granty IGA MZ ČR NC6741-3 a VZ MSM 6198959216.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005