FLOWCYTOMETRICKÁ ANALÝZA FENOTYPU PLAZMATICKÝCH BUNĚK U EXTRAMEDULÁRNÍHO RELAPSU PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XXX/ 209

Autoři: Mgr. Lucie Říhová, PhD.; Mgr. Renata Bezděková, Ph.D.; Mgr. Pavla Všianská; Renata Suská; Mgr. Petra Kučerová; Mgr. Hana Šváchová; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Východiska:

Mnohočetný myelom (MM) je druhá nejčastější hematologická malignita s charakteristickou přítomností klonálních plazmatických buněk (PC). V posledních letech byla zjištěna zvýšená incidence extramedulárních relapsů (EMR) u pacientů s MM. Jedná se o agresivní formu MM se špatnou prognózou, obvykle rezistentní na léčbu. Nalezení markeru či specifického fenotypu PC může napomoci predikovat riziko vzniku EMR, a následně zintenzivnit léčebné strategie s cílem prodloužit život pacientů.

Materiál a metody:

Celkově bylo analyzováno 32 pacientů s potvrzeným EMR. Paralelní analýza PC z kostní dřeně (KD) (n = 32) a tumoru (TU) (n = 22) byla provedena pomocí polychromatické průtokové cytometrie. V rámci CD38+CD138+ PC byla analyzována povrchová exprese znaků CD19, CD20, CD27, CD28, CD44, CD56, CD81, CD117 a cytoplazmatická exprese nestinu (Ne).

Výsledky:

PC byly identifikovány ve všech analyzovaných vzorcích, infiltrace byla významně vyšší v TU než v KD (medián 60,8 % (rozsah 0,0–94,3) vs. 1,5 % (0,01–93,9); p < 0,001). Většina vzorků KD obsahovala směs normálních a abnormálních PC (dle exprese CD19 a CD56), zatímco vzorky TU byly infiltrovány pouze abnormálními CD19- PC. V rámci KD pak byla zjištěna statisticky vyšší exprese CD19 (1,7 % (0,0–94,3) vs. 0,0 % (0,0–0,5); p < 0,001) a CD27 (23,8 % (0,5–95,4) vs. 1,8 % (0,0–98,6); p = 0,015) než v TU, zatímco CD56 byl exprimován v KD méně než v TU (79,4 % (0,4–100,0) vs. 97,8 % (0,0–100,0); p < 0,05). Znaky CD20, CD28, CD81 a CD117 měly v obou typech vzorků nízký medián exprese i míru pozitivity. Naopak CD44 byl silně exprimován, a to v KD (medián 92,3 % (0,0–99,8); pozitivita 92,9 % (13/ 14)) i v TU (98,0 % (0,0–99,8); 84,6 % (12/ 13)). Exprese nestinu byla také pro oba typy vzorků vysoká – medián 71,9 % (1,5–98,9) a pozitivita 76,9 % (10/ 13) v KD vs. medián 61,2 % (0,1–100,0) s pozitivitou 77,8 % (7/ 9) v TU. V jednom případě byl identifikován nestin pozitivní subklon v rámci populace PC v KD (subpopulace CD56+Ne+ vs. CD56++Ne–), kdy v rámci tumoru došlo k propagaci právě Ne+ subklonu. Bylo zjištěno, že u EMR mají PC v KD i v TU obdobný fenotypový profi l, avšak při porovnání EMR s MM bez extramedulárního postižení byl zjištěn významný rozdíl v expresi CD44 a nestinu, které jsou u „intramedulárního“ MM sníženě exprimovány (CD44: medián 17,2 % a pozitivita 48 %; nestin: 24,1 % a 52 %).

Závěr:

Vysoká exprese znaku CD44 na PC v kostní dřeni spolu s vysokou cytoplazmatickou expresí nestinu může identifikovat pacienty s rizikem vzniku extramedulárního mnohočetného myelomu.

Práce byla podpořena projekty IGA NT12130-4 a NT14575, GAČR P304/ 10/ 1395.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015