Fúze PET/CT – význam při diagnostice, diferenciální diagnostice a léčbě některých onkologických nemocí.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 024

Autoři: MUDr. Viera Nižňanská; MUDr. Karol Bolčák; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; D. Papírková; MUDr. Jaroslav Staníček

Úvod
V posledních létech je v medicíně novým trendem integrace zobrazovacích metod, jejichž výsledkem je tzv. fúzovaný obraz. Toto bylo umožněno jednak technickým rozvojem a to výrobou hybridních kamer s bohatým softwarem, rozvojem informačních technologií, výrobou nových radiofarmak a též všeobecným oceněním výsledků vyšetření v klinické praxi.

Souhrn
V Masarykově onkologickém ústavu se využívá spojení těchto zobrazovacích modalit – Pozitronové emisní tomografie /PET/, Computerové tomografie /CT/ a Magnetické rezonance /MR/. Tak vznikají kombinované /fúzované/ obrazy – PET/CT anebo PET/MR za pomoci archivačního a komunikačního systému /PACS/.
Syntéza poznatků z obou těchto modalit výrazně zvyšuje senzitivitu a specificitu vyšetření. Anatomické struktury se zobrazují pomocí CT anebo MR a funkční složku vyšetření představuje PET.
Při pozitronové emisní tomografii se jako radiofarmakum používá 18 – FDG /fluorodeoxyglukóza/, která se intenzívně akumuluje ve většině nádorů.
Více jak 90% vyšetřených tvoří onkologičtí pacienti, ale fúze obrazů se velmi úspěšně využívají i v neurologii a to při hledání ložiska epilepsie, při různých metabolických nemocích mozku a v onkologii i při sledovaní efektu léčby mozkových nádorů.

Úlohy zobrazovací diagnostiky pomocí fúzovaných obrazů:
 • potvrdit nebo vyloučit přítomnost nádoru

 • přesně lokalizovat nádor, určit jeho velikost, ohraničení, strukturu a vztah k okolním orgánům

 • posoudit typ a biologickou povahu nádoru

 • určit staging, sledovat efekt terapie a zjišťovat včasnou recidivu nádoru a přítomnost metastáz

 • odlišit poléčebné komplikace od případné recidivy nádoru

 • diferenciální diagnostika nádorů a některých neonkologických /zánětlivých / nemocí.

Ve své práci podáváme přehledný souhrn četných zajímavých kazuistik onkologických pacientů vyšetřených v PET centru MOÚ v létech 2004 – 2006, které potvrzují velký význam kombinovaného PET/CT vyšetření.

 • 18-FDG se může ve zvýšené míře kumulovat i v aktivních zánětlivých ložiscích, což u onkologických pacientů po operacích, radioterapii a při snížené imunitě nebývá zřídka. V práci se věnujeme i téhle problematice.

 • onkologická léčba se čím dále tím více individualizuje a proto je velmi užitečné hodnotit správně efekt léčby. Samotné CT
  vyšetření, které se dosud běžně užívá v této indikaci už nestačí, co potvrzujeme na uvedených případech.

 • 18-FDG se ve zvýšené míře vychytává i v ložiscích některých aktivních granulomatózních nemocí /sarkoidóza, tbc, antrakóza/, co je možné využít při monitorování zánětlivé aktivity procesu. Tato fakta je třeba brát v úvahu při odlišení těchto chorob od nádorů /zvláště od lymfomů/.

 • Při stagingu bronchogenního Ca se doposud nedostatečně využívají tyto kombinované metody PET/CT. Pacienti jsou častěji při určování stagingu podrobování invazivnějším metodám, kterým by se v některých případech dalo vyhnout. V práci poukazujeme na vhodnost zařazení PET/CT do algoritmu vyšetření nejen při stagingu, ale i při dispenzarizaci pacientů, což může v některých případech měnit způsob léčby.

Závěr
Význam fúze obrazů PET/CT v klinické onkologické praxi je jednoznačný, senzitivita a specificita vyšetření je výrazně vyšší ve srovnání se samostatným využitím jednotlivých zobrazovacích modalit.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2005