Genetické abnormality u karcinomu děložního hrdla detekované pomocí techniky HPV- FISH a DNA čipů.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 205

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; RNDr. Vladimíra Vallová (Vránová), Ph.D.; Mgr. Iva Slámová; Mgr. Hana Filková; Mgr. Anna Laštůvková; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.

   Zhoubné nádory se často projevují chromozomovými abnormalitami ve smyslu ztrát či zmnožení genetického materiálu. V naší práci studujeme úlohu amplifikace genů hTERC (3q26) a MYCC (8q24) jako specifických genetických markerů při vývoji a progresi prekancerózních cervikálních intraepiteliálních dysplazií v invazivní karcinom děložního hrdla pomocí techniky HPV-FISH. Se zavedením analýz nádorového genomu pomocí čipových technologií jsme se zaměřili také na další chromozomové změny specifické pro karcinom děložního hrdla určované pomocí metody array-CGH.

   Při posuzování korelace výskytu genetických abnormalit s klinickými a cytologickými stádii jsme dosud prokázali, že u skupiny pacientek s karcinomem děložního hrdla se HPV-pozitivní buňky vyskytly u 10/11 (91 %) pacientek, chromozomové abnormality byly prokázány u 9/11 (82 %) vzorků, amplifikace genu hTERC byla přítomna u 9/11 (82 %) a amplifikace genu MYCC u 5/11 (45 %) pacientek. Amplifikace genu hTERC byla detekována u všech žen ve stádiu IIIB karcinomu děložního hrdla a u všech žen s pozitivní lymfangioinvazí. V rámci studie byla provedena komplexní analýza nádorového genomu u 13 pacientek pomocí vysoce hustotních oligonukleotidových DNA čipů (Agilent 244K, Agilent 4x180K). Nejvíce zastoupenou změnou v dosavadním souboru byla dle očekávaní duplikace dlouhého raménka chromozomu 3 (u 6 z 13 celkově vyšetřených pacientek). Druhou nejpočetnější aberací však nebyla duplikace 8q (4/13), ale duplikace dlouhého raménka chromozomu 20 (5/13), následována duplikací 20p (4/13) a delecí 13q (4/13).

   Výraznější korelace lze očekávat v dalších letech řešení projektu v závislosti na zvyšujícím se počtu pacientek i délce jejich sledování.

Projekt podpořen VVZ MZ0MOU2005 a výzkumným grantovým projektem IGA MZ NT 11089-4/2010.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012