Genetické změny high-risk neuroblastomové buněčné linie vyvolané kultivací s ellipticinem.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 018

Autoři: MUDr. Pavel Procházka; RNDr. Jitka Poljaková; MUDr. Aleš Vícha; MVDr. Jan Hraběta; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.

Úvod
Neuroblastom vysokého rizika (HR NBL) zůstává jedním z nejhůře léčitelných dětských nádorových onemocnění. HR NBL je charakteristický agresivním růstem a velmi nepříznivou prognózou bez ohledu na klinické stádium. S tím souvisí snaha o ovlivnění HR NBL novými léky. Jednou z hlavních příčin selhání chemoterapie je vznik rezistence na použitá cytostatika. Zaměřili jsme se na studium buněk HR NBL rezistentního na ne zcela běžně používanému cytostatikum: ellipticin.
Ellipticin (5,11-dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]karbazol), rostlinný alkaloid s planární strukturou, byl poprvé izolován v roce 1959 z listů stromu Ochrosia elliptica čeledi Apocyanaceae. Od 70. let byly polárnější deriváty 9-methoxyellipticin a 2-methyl-9-hydroxyellipticin ve formě acetátu (NMHE) využívány k léčbě pokročilého karcinomu prsu s kostními metastázemi, akutní myeloblastické leukemie a karcinomu štítné žlázy [1,2]. Protinádorová aktivita ellipticinu a jeho derivátů je popsána [3] a v současné době je zkoumáno i použití ellipticinů při inhibici retrovirové integrázy při léčbě AIDS [4].
Za hlavní cytotoxický a protinádorový účinek ellipticinu a jeho derivátů je považována interkalace do DNA [5] a/nebo inhibice topoizomerázy II. [6]. Ellipticin a 9-hydroxyellipticin také selektivně inhibují fosforylaci proteinu p53 v několika lidských nádorových buněčných liniích [7]. Ellipticiny rovněž odpřahují oxidativní fosforylaci v mitochondriích [8], a tím narušují energetickou rovnováhu buněk. Bylo také popsáno, že ellipticin zabraňuje proliferaci buněk regulací exprese cyklinu B1 a Cdc2, stejně tak jako fosforylaci Cdc2 [9,10]. Zajímavá je také studie prováděná Haagem a spolupracovníky [11], z jejíchž výsledků vyplývá, že ellipticinem zprostředkovaná apoptóza je indukovaná stresem endoplasmatického retikula…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008