GENETIKA ZHOUBNÝCH NÁDORŮ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: XVIII. Neuroendokrinní a endokrinní tumory

Číslo abstraktu: XVIII/ 44

Autoři: doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

Východiska:

Nádory štítné žlázy jsou nejčastější malignitou endokrinního systému, jejich incidence celosvětově vzrůstá. Karcinomy štítné žlázy tvoří nehomogenní skupinu nádorů, lišících se morfologicky i biologickým chováním. Mezi nádory vznikající z folikulárního epitelu patří dobře diferencované karcinomy – DTC (papilární – PTC a folikulární – FTC), málo diferencované karcinomy a velmi agresivní nediferencované karcinomy (anaplastické – ATC). Od parafolikulárních buněk (C-buněk) je odvozen medulární karcinom štítné žlázy (MTC).

Cíl:

Je známo, že tyto karcinomy vznikají v důsledku genetických změn vedoucích k aktivaci proteinkináz zapojených do dvou signálních drah – MAPK (mitogen-activated protein kinase), která je důležitá v buněčné proliferaci, diferenciaci a programované buněčné smrti, a PI3K-AKT, která hraje roli v regulaci glukózového metabolizmu, v přežívání, adhezi a motilitě buněk. Uplatňují se zde především dva molekulární mechanizmy – bodové mutace a chromozomální přeskupení. Většina těchto mutací je somatických, zárodečné mutace RET protoonkogenu jsou příčinou familiárního medulárního karcinomu. Hlavní geny zapojené v karcinogenezi štítné žlázy uvádí tab. 1. Odhalování dalších kauzálních či modifikujících genů je předmětem intenzivního výzkumu. U každého nádoru je nezbytné studovat genetické alterace v jejich komplexnosti, protože ta determinuje výsledný fenotyp.

Závěr:

Nádory štítné žlázy vznikají v důsledku akumulace různých genetických změn, které jsou důležitými diagnostickými, prognostickými a prediktivními biomarkery. Poznatky začínají být aplikovány i v léčbě, především v podobě rozvíjející se molekulárně cílené terapie.

Literatura:

  1. Bendlová B et al. Čas Lék čes 2012; 151(3): 123–127.
  2. Dvořáková Š et al. Cesk Patol 2014; 50(2): 81–83.

 Naše práce je podporována projekty IGA MZ ČR NT 13901-4 a MZ ČR RVO 00023761 (Endokrinologický ústav).

Tab. 1. Hlavní geny zapojené v karcinogenezi štítné žlázy

Gen

Genetická změna

Typ karcinomu

Výskyt (%)

RET

bodové mutace zárodečné

familiární MTC

95

 

bodové mutace somatické

sporadický MTC

50

 

přeskupení

PTC

20

 

 

PTC spojený s ozářením

50–80

BRAF

bodové mutace

PTC

30–70

 

 

ATC

30–40

 

přeskupení

PTC

1

 

 

PTC spojený s ozářením

11

RAS

bodové mutace

PTC

10–20

 

 

FTC

40–50

 

 

ATC

20–40

NTRK1

přeskupení

PTC

5–10

 

 

PTC spojený s ozářením

3

PIK3CA

bodové mutace

FTC

10–30

 

nebo amplifikace

ATC

25–45

PTEN

ztráta nebo bodové

FTC

8–10

 

mutace

ATC

6

TP53

ztráta nebo bodové mutace

ATC

60–70

CTNNB1

bodové mutace

ATC

65

PPARgama

přeskupení

PTC

1–5

 

 

FTC

30–35

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015