Genotypizácia klinicky významných EGFR mutácií z bronchiálnych sterov v materiáli Histopatologie, a. s.

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: VYUŽITIE MOLEKULOVEJ PATOLÓGIE V KLINICKEJ PRAXI II.

Číslo abstraktu: 034

Autoři: Dipl.Biol. Katarína Baluchová, Ph.D.; MUDr. Peter Hlavčák, CSc.; doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.

Pľúcne karcinómy (LC) sú histologicky a mo­lekulárne heterogénne ochorenia, ktoré na Slovensku dominujú v počte novodiagnostikovaných onkologických ochorení a vedú v počte asociovaných úmrtí. Diagnostika LC v poslednej dekáde pokročila najmä v molekulárnej typizácii nádorovej proliferácie a následnej cielenej mo­lekulárnej terapii (CMT) tyrozínkinázovými inhibítormi (TKI). TKI-terapia je však účinná len pre úzku LC podskupinu prevažne adenokarcinómov a najmä s aktivačnými mutáciami v intracelulárnej doméne receptora pre epidermálny rastový faktor (EGFR).

Selekcia pacientov vhodných na CMT štandardne prebieha z operačných resekátov suspektného tkaniva, čo predstavuje invazívny odber vhodný len pre limitovanú skupinu pa­cientov. Pre ostatných pacientov preto opisujeme vyšetrenie z bronchiálnych sterov, ktorých menej invazívny ambulantný odber umožňuje rozšíriť realizáciu molekulárnych vyšetrení indikujúcich CMT. Vo vyšetrovanom súbore sme identifiko­vali 32 adenokarcinómov, 40 skvamocelulárnych karcinómov, 12 veľkobunkových karcinómov a 2 bližšie neurčené karcinómy. Po kontrole celularity, zastúpenia nádorových buniek a para­metrov izolovanej genomickej DNA (gDNA) sme pomocou kvantitatívnej PCR vyšetrili na klinicky významné somatické EGFR mutácie 86 pacientov, z ktorých sme 12 (13,95 %) odporučili na EGFR-TKI terapiu. Najčastejšou EGFR HIT-a (hybné intervenč­nou terapiou kontrolovateľné aberácie) v somatozóme, pojmy, ktoré zavádzame a definujeme v tejto štúdii, boli delečné mutácie v exóne 19, pri­čom sa u jedného pacienta vyskytla v kombinácii s TKI rezistentnou p.T790M mutáciou v exóne 20. Optimalizácia vstupných parametrov cytologic­kých odberov a izolovanej gDNA umožnila 100 % úspešnosť EGFR analýz.

V štúdii opisujeme metodiku vyšetrenia mutačného statusu EGFR z bronchiálnych ste­rov, ktorá je menej invazívna, spoľahlivá a spĺňa všetky kritériá rutinnej molekulárnej diagnostiky. Multidisciplinárny prístup EGFR genotypizácie kli­nicky relevantných somatických mutácií z bron­chiálnych sterov umožňuje rozšírenie spektra slovenských pacientov s LC na CMT.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2016