HER2 POZITIVNÍ KARCINOM PRSU – VLASTNÍ ZKUŠENOSTI S NEOADJUVANTNÍ CHEMOTERAPIÍ V KOMBINACI S TRASTUZUMABEM

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 208

Autoři: MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.; Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Východiska:

Kombinace neoadjuvantní chemoterapie (NACHT) s trastuzumabem je v současnosti moderním přístupem v cílené léčbě lokalizovaného HER2 pozitivního karcinomu prsu. Tato chemobioterapie zvyšuje pravděpodobnost dosažení kompletní patologické odpovědi (pCR) u podskupiny žen s HER2 pozitivním onemocněním. Dosažení pCR po neoadjuvantní terapii zlepšuje DFS a celkové přežití pacientek. Standardem adjuvantní terapie HER2 pozitivního karcinomu prsu je léčba trastuzumabem po dobu 1 roku. Cílem našeho sdělení je prezentace souboru pacientek léčených neoadjuvantní chemoterapií v kombinaci s trastuzumabem na Onkologické klinice VFN Praha.

Soubor pacientek a metody:

V letech 2007–2013 bylo na našem pracovišti léčeno NACHT s trastuzumabem 64 pacientek s klinickým stadiem I–III (včetně inflamatorního) HER2 pozitivního karcinomu prsu. Věk pacientek v době diagnózy: 27–72 let (průměr 48 let, medián 50 let), TNM: I. stadium 11 žen, II. stadium 36 žen, III. stadium 17 žen. Imunohistochemie: HER2+/ ER+ 30 nemocných, HER2+/ ER– 34 nemocných. Neoadjuvantní léčba zahrnovala 4 cykly chemoterapie AC s následnou aplikací 4 cyklů docetaxel + trastuzumab (20 pacientek), nebo 12týdenních aplikací taxol + trastuzumab (44 pacientek). Součástí sledování bylo vyhodnocení typu následného chirurgického výkonu, dosažení pCR u jednotlivých podskupin nemocných (pCR/ 0 byla definována jako ypT0 + ypN0 a pCR/ is jako ypTis + ypN0). Dále byly vyhodnoceny nežádoucí účinky léčby trastuzumabem a počty nemocných s lokální recidivou či generalizací onemocnění.

Výsledky:

36 pacientek podstoupilo po neoadjuvantní terapii prs šetřící výkon (55 %), 28 žen mastektomii (45 %) s exenterací axily. Celkově 34 pacientek dosáhlo pCR (53 %) (18 žen pCR/ 0, 16 žen pCR/ is). Zajímavé je vyhodnocení pCR u pacientek s ER negativním onemocněním (68 %) ve srovnání s pacientkami s ER pozitivním onemocněním (37 % pCR). Lokální recidiva byla zjištěna u 4 pacientek, generalizace u 6 žen. Medián DFS a celkového přežití nebyl v době analýzy dosažen. Terapie trastuzumabem byla přerušena či předčasně ukončena u 3 nemocných (2krát asymptomatický pokles EF > 10 %, 1krát symptomatické kardiální selhání (1,5 %)), žádná pacientka neměla anafylaktickou reakci po podání trastuzumabu.

Závěr:

Neoadjuvantní chemoterapie v kombinaci s trastuzumabem dosahuje vysokého procenta pCR, především v podskupině HER pozitivních/ ER negativních nádorů. Trastuzumab je dobře tolerován s nízkým počtem nežádoucích účinků. Zařazení trastuzumabu do kombinace s chemoterapií již v neoadjuvantní léčbě HER2 pozitivního karcinomu prsu přináší pacientkám největší naději na vyléčení.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014