HLADINA IONTŮ KOVŮ U DĚTÍ SE ZHOUBNÝMI NÁDORY

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XXVII. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 278

Autoři: Mgr. Renáta Kenšová, Ph.D.; Mgr. Monika Kremplová; Mgr. Dana Fialová; Ing. David Hynek, Ph.D.; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.; doc.RNDr. Libuše Trnková, CSc.; prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Východiska:

Stanovení stopových prvků v krvi a tělních tekutinách je užitečné. Toxické kovy mohou způsobit závažné zdravotní komplikace zejména u dětí. Sledování hladiny těchto kovů u onkologických pacientů není stále věnována potřebná pozornost.

Materiál a metody:

Kovy byly stanoveny pomocí elek­trochemických metod. K měření byl využit elektrochemický analyzátor 797 VA Stand Computrace ve spojení s 813 Compact Autosampler (Metrohm) s kla­sickým tříelektrodovým zapojením.

Parametry metody:

probublání argonem 120 s, depoziční potenciál -1,15 V, akumulace 240 s, rozmezí měřícího okna -1,3 až +0,2 V. Měření probíhalo v objemu 2 ml acetátového pufru pH 5,0. Analyzováno bylo 10 dětských pacientů léčených na onkologická onemocnění.

Vý­sledky:

Vzorky krevního séra byly upraveny mineralizací mikrovlnným rozkladem a kovy byly stanoveny elektrochemicky. V námi analyzovaných vzorcích pacientů byly zvýšené hladiny iontů kovů. Sledované hodnoty se pohybovaly: Zn: 1,9-22,6 µg/ml; Cd: 0,1-0,6 µg/ml; Pb: 0,2-0,9 µg/ml a Cu: 0,8-7,5 µg/ml. Získané výsledky naznačují, že nádorová onemocnění vedou k výrazným změnám v hladině iontů. Nejvyšší hladiny Zn(II) byly zjištěny u neuroblastomu (22,6 µg/ml), Cd(II) u lymfadenopatie (0,6 µg/ml), Pb(II) u nefroblastomu (0,9 µg/ml) a Cu(II) u nádorů varlat (7,5 µg/ml).

Závěr:

Změny hladiny iontů kovů hrají významnou roli v patogenezi nádorových onemocnění. V našem pilotním experimentu jsme zjistili výrazný vzestup iontů kovů u pacientů se zhoub­nými nádory.

Práce byla podpořena grantovým projektem NanoBioMetalNet CZ.1.07/2.4.00/31.0023.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013