Hladina metalothioneinu v krvi u pacientů se zhoubnými nádory hlavy a krku

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 002p

Autoři: MUDr. Zuzana Horáková; prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.; MUDr. Richard Salzman; MUDr. Hana Binková, Ph.D.; Mgr. Ondřej Zítka; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; I. Fabik; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Úvod: Metalothionein (MT) je intracelulární, nízkomolekulární, na cystein bohatý protein. K jeho primárním rolím v organizmu patří udržování homeostázy zinku, detoxikace těžkých kovů a ochrana před oxidativním stresem. Syntéza MT v játrech je indukována při expozici těžkým kovům, při infektu nebo zánětu. Recentní výzkumy ukazují na významný vztah hladiny MT ke karcinogenezi. Overexprese MT byla imunohistochemicky prokázána u mnoha histologicky rozličných typů tumorů. Většinou korelovala hladina MT s agresivnějším chováním a horší prognózou nádorů. Cílem naší práce bylo sledování obsahu MT v plné krvi u pacientů s maligními nádory hlavy a krku.
Metodika: Zkoumaný soubor tvořili pacienti s histologicky verifikovanými maligními nádory hlavy a krku léčení od ledna do října 2006 na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Elektroanalyticky byla stanovena hladina MT v plné krvi pomocí adsorpční přenosové techniky (AdTS) s diferenční pulsní voltametrií (DPV). Ke statistickému zpracování naměřených výsledků bylo použito Mann-Whitneyho U-testu.
Výsledky: V souboru onkologických pacientů bylo hodnoceno 44 krevních vzorků odebraných po histologické verifikaci před zahájením onkologické léčby. Průměrný věk pacientů byl 42,6±8,3. Koncentrace metalothioneinu v plné krvi nabývaly průměrné hodnoty 6,5 ± 5,3, maximum 22,2 a minimum 0,1μl/ml.
Dle získaných výsledků nebyl zjištěn vztah mezi TNM a hladinou MT před léčbou. Při porovnání časných a pozdních stadií onemocnění, tj. St I+II vs. III+IV, je patrná vyšší hladina MT u méně pokročilých nádorů (p = 0,09). Při zpracování souboru pouze spinocelulárních karcinomů, které jsou histologicky dominantním typem malignit v oblasti hlavy a krku, se naznačená korelace hladiny MT s pokročilostí nádoru dále zvýrazní. Pro tento soubor platí: St I+II >> III+IV (p = 0,04) a T 1+2 >> T3+4 (p = 0,01).
Závěr: K upřesnění role MT v kancerogenezi bude nutné dlouhodobější sledování většího souboru nemocných. Na momentálně probíhající pilotní práci navážeme prospektivní studií, ve které budeme monitorovat dynamiku hladiny MT v průběhu léčby (chirurgické, radioterapie a chemoradioterapie), sledovat korelaci MT s onkologickými charakteristikami nádorů (histologie, staging, grading) a s parametry přežití (disease free interval, over all survival). Přínosem pro zjištění širších souvislostí by mohlo být srovnání s odpovídající kontrolní skupinou zdravých jedinců, případně s jinými patologickými stavy, u kterých se rovněž předpokládá změna hladin MT (benigní nádory, záněty, hepatopatie). Očekávaným přínosem by mělo být potvrzení nebo vyvrácení významu MT jako možného nádorového markeru při primární diagnostice či při monitoraci dynamiky onemocnění u nádorů hlavy a krku.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006