HODNOCENÍ TOXICITY RADIOTERAPIE KARCINOMU PROSTATY TECHNIKOU IMRT A IG-IMRT

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: XXI. Radioterapie

Číslo abstraktu: 222

Autoři: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; MUDr. Aleš Hlávka; MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; Mgr. Eva Valentová; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Mgr. Zdena Vilasová, Ph.D.

Východiska:

Randomizované a retrospektivní studie prokázaly, že eskalace dávky přináší vyšší kontrolu nádorového onemocnění. Přesné provedení radio­terapie je nezbytnou podmínkou pro docílení dobrého efektu léčby. Opakovaná verifikace pozice pacienta před ozářením, kvantifikace chyby nastavení a ko­rekce dle přijatého protokolu jsou základními prvky IGRT (radioterapie řízená obrazem). Cílem naší práce je porovnat základní dozimetrické a klinické pa­rametry u IMRT a IG-IMRT.

Soubor pacientů a metody:

IMRT: Nemocní podstoupili CT-simulaci a léčbu v poloze na zádech s imobilizací dolních končetin a pánve vakuovou podložkou (Vac-Lok/Dual Leg Positioner Cushion, Civco). Od června 2009 byli poučováni o specifickém dietním režimu. Byl použit lineární urychlovač Varian Clinac 18MeV, 5 polí (45°, 100°, 180°, 260° a 315°), tvarování pomocí multileaf kolimátoru (MLC). Technika sliding Windows. CTV - pro­stata a baze semenných váčků s lemem pro PTV 1 cm izotropně. Dávka 78 ve frakcích po 2 Gy. IG-IMRT: Technika ozáření se podobala výše popsanému po­stupu při IMRT, byla použita i obdobná dávka záření. Kombinovali jsme dvě metody IGRT - kilovoltážní CT kónickým svazkem (CBCT) a kilovoltážní skiagrafické zobrazení (kV-kV). Plán pro první fázi léčby byl standardní, plán pro druhou fázi radioterapie byl individuální na základě dat získaných během prvních dvou týdnů léčby. Hodnocené parametry: Porovnávali jsme vybrané dozimetrické údaje, dále pak klinické projevy akutní a chronické gastrointestinální a genitourinární toxicity.

Výsledky:

Hodnocení neprokázalo významný rozdíl mezi objemy CTV u sledovaných technik léčby. Medián velikosti PTV byl u techniky IG-IMRT významně menší než u techniky IMRT. Zatížení rekta limitními dávkami bylo u techniky IG-IMRT nižší než u techniky IMRT s výjimkou limitu 75 Gy. Za­tížení močového měchýře limitními dávkami bylo u techniky IG-IMRT nižší než u techniky IMRT. Akutní gastrointestinální i genitourinární toxicita je u tech­niky IG-IMRT významně nižší než u techniky IMRT. Předběžné výsledky naznačují pravděpodobnost nižší chronické toxicity léčby u techniky IG-IMRT.

Závěr:

Zavedení techniky IG-IMRT do radioterapie karcinomu prostaty přináší redukci dávkového zatížení rekta a močového měchýře spolu s nižší akutní a pravdě­podobně i chronickou toxicitou léčby.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013