Hodnocení zdravotnických technologií a Národní onkologický program ČR.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Hodnocení zdravotnických technologií v onkologii

Číslo abstraktu: 130

Autoři: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Úvod – postoj České onkologické společnosti ČLS JEP k hodnocení léčby
Exaktní a datově podložené hodnocení zdravotnických technologií (Health Technology Assessment, HTA) je žádoucím metodickým prvkem moderní medicíny. Zájem na jeho rozvoji musí mít všechny subjekty zapojené do řízení zdravotní péče, včetně samotných zdravotnických zařízení a také odborných lékařských společností a týmů. Tato fakta platí dvojnásob pro oblast onkologie a protinádorové léčby, kde každoročně dochází k objektivnímu nárůstu počtu léčených pacientů a s tím spojenému růstu ekonomických nákladů. Neustálý technologický vývoj a vstup nových léčiv na trh potřebu komplexního hodnocení dopadu nových technologií dále umocňuje.

Tento příspěvek představí přístup České onkologické společnosti ČLS JEP (ČOS) k implementaci metodiky HTA pro hodnocení onkologické péče. Příspěvek vychází z faktu, že úlohou odborné lékařské společnosti je v tomto ohledu především vytvářet prostor pro provádění takových analýz a motivovat jednotlivá pracoviště a týmy, aby se do hodnocení zapojila. ČOS v této oblasti podporuje a rozvíjí následující opatření a aktivity:
 1. Definice národního onkologického programu ČR, který vymezuje i priority hodnocení kvality a výsledků péče
 2. Ustavení a rozvoj sítě Komplexních onkologických center ČR jako základny pro metodický rozvoj analýz v jednotlivých regionech ČR
 3. Ustavení sady klinických registrů ČOS, které jsou zaměřeny do hodnocení progresivních a nákladných léčebných technologií
 4. Rozvojem informační základy zahrnující analýzu populačních i nemocničních dat s cílem pokrýt všechny dimenze komplexního hodnocení léčebné péče, tedy její reálnou dostupnost, bezpečnost a výsledky a kritické hodnocení přínosu pro cílovou populaci pacientů.

Národní onkologický program ČR
ČOS přistupuje k implementaci HTA komplexně a vyvíjená metodická základna se týká všech oblastí boje se zhoubnými nádory:
 • prevence a zejména organizované screeningové programy
 • výkonnost diagnostiky zhoubných nádorů, zejména záchyt časných stadií onemocnění
 • všechny modality protinádorové terapie
 • paliativní péče

Výše uvedenému odpovídá i obsah Národního onkologického programu (NOP), který lze z tohoto hlediska shrnout v následujících bodech.

Hlavní cíle NOP:
 • Snižování incidence a mortality nádorových onemocnění
 • Prodloužení a zlepšení kvality života onkologicky nemocných
 • Racionalizace plánování nákladů na onkologickou diagnostiku a léčbu

Strategie NOP:
 • Boj se ZN jako součást celorepublikové i regionální politické agendy
 • Boj se ZN jako životní zájem laické i odborné veřejnosti
 • Mezinárodní kooperace a harmonizace (EU, WHO, ….)
 • Trvalá udržitelnost programu boje s rakovinou kontrolou nákladů
 • Stanovení a průběžné vyhodnocování indikátorů výsledků a kvality péče

Nosné úkoly NOP:
 • Podpora výuky prevence nádorů na školách, popularizace primární prevence nádorů.
 • Boj proti kouření.
 • Podpora programů pro screening karcinomu prsu, hrdla děložního a kolorekta.
 • Časná diagnostika zhoubných nádorů, zejména ve spolupráci s praktickými lékaři.
 • Inovace náplně preventivních prohlídek.
 • Funkčnost sítě center komplexní diagnostiko-léčebné onkologické péče, akreditovaných ČOS na principu čtyř kompetencí: kvalifikace, vybavení, sebe-evaluace a komunikace.
 • Prosazování ekvity srovnatelných onkologických služeb a přístupů k informacím o prevenci, diagnostice a léčbě onkologických onemocnění.
 • Ukotvení a stabilita zařízení pro paliativní a terminální péči. Rozvoj domácí péče. Sledování kvality života pacientů.
 • Kontinuita, stabilizace a praktické využívání Národního onkologického registru ČR pro řízenou péči v onkologii.
 • Podpora onkologického výzkumu a inovací. Podpora vzdělávání v onkologii.
 • Podpora zdravotnické informatiky a principů eHealth v onkologii.

Současný stav sítě komplexních onkologických center

Koncept centralizace specializované a nákladné onkologické péče přijalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Byla vybrána pracoviště, kterým byl přidělen statut Komplexního onkologického centra, Dětského onkologického centra a Hematoonkologického centra. Po auditech MZ ČR, odborných společností a plátců zdravotní péče v roce 2008 byl status Komplexního onkologického centra vyhláškou MZ ČR přiznán 13 pracovištím.Síť KOC pokrývá celé území České republiky.

Síť Komplexních onkologických center je nadále otevřená a o tento statut se v následujících letech mohou ucházet další pracoviště. Komplexní onkologická centra spoluvytvářejí síť onkologických služeb v regionech ve spolupráci s dalšími odděleními nebo ambulancemi zúčastněnými na onkologické péči. Ministerstvo současně stanovilo postup, kterým bude postupovat, nebude-li centrum splňovat požadavky Komplexního onkologického centra v oblasti personální, materiálně technické a organizační.

Onkologickou péči chápe MZ jako dvoustupňovou, kdy základní stupeň je realizován na onkologických pracovištích, vysoce specializovaná péče pak v Komplexním onkologickém centru. Každý lékař či pracoviště je povinen zajistit zdravotní péči na příslušném stupni. Touto péčí se rozumí poskytnutí systémové léčby, péče chirurgické, diagnostické, radiační, dispenzarizace a rehabilitace.

Kromě definice ve Věstníku MZ ČR je síť KOC zviditelněna a popsána na portálu České onkologické společnosti ČLS JEP (www.linkos.cz) a na portálu „Národní onkologický program On-line“ (www.onconet.cz). Portál www.onconet.cz slouží jako informační portál, který kromě detailních informací o onkologické péči poskytované v České republice obsahuje informace o aktuálních celorepublikových projektech onkologické prevence i onkologického výzkumu.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011