https://www.registr-hcc.cz

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická informatika

Téma: Zobrazovací intervenční metody v onkologii

Číslo abstraktu: 132

Autoři: Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., FEBS; MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

V roce 2006 bylo v České republice dle informací ÚZIS (Novotvary 2006) diagnostikováno 835 nových onemocnění nádory jater (C22). 544 jich bylo nalezeno u mužů a 291 u žen. Tomu odpovídala incidence 10,9/100 000 mužů, resp. 5,5/100 000 žen. Mortalita zaznamenaná pro stejnou diagnózu činila 553 mužů a 328 žen.

Bohužel, o výskytu primárního hepatocelulárního karcinomu se z ročenky ÚZIS nedozvíme nic podstatného, protože její autoři nehodnotí histopatologické typy primárních a sekundárních nádorů samostatně. A proto můžeme paradoxně zjistit, že pacientů s C22 v daném roce zemře více, než jich během roku onemocní.
Tabulka 1.: Charakteristika souboru nemocných registrovaných na platformě https://www.registr-hcc.cz.


Odhadovat tedy můžeme počet nově diagnostikovaných nádorů v ČR na základě Evropských a celosvětových údajů kdy se výskyt HCC pohybuje s incidencí mezi 5-15 případy na 100 000 obyvatel za rok [Majno, P., Mentha, G.,Giostra, E. Treatment of hepatocellular carcinoma at the dawn of the third millennium:liver transplantation and its alternatives. Acta Gastroenterol. Belg., 2004, 67: 206-222.]a incidence cholangiocelulárního karciomu je 1,2/100 tis obyv. [Shaib, Y. et al., Sem Liver Dis 2004. 24(2): p. 115-25.].

Léčebné výsledky nejsou v České republice u těchto nádorů uspokojivé. Je to dáno obecně malým povědomím lékařské veřejnosti o pokrocích, které byly učiněny v posledních letech, ať již na poli chirurgické, nebo systémové léčby.

Z toho důvodu vznikla iniciativa, do níž se zapojilo již deset pracovišť, která si klade za cíl usnadnit pacientům přístup k moderním léčebným postupům (transplantaci, jaterní resekci, biologické léčbě). Registr totiž umožňuje lékařům pacientova data nejen zadat, ale kliknutím na ikonu ´Registrovat a konzultovat´ také kontaktovat specialistu, který se problematikou HCC zabývá, a od kterého do 24 hodin obdrží stanovisko, jaký léčebný postup zvolit.

Současně registr umožňuje hodnotit i léčebné výsledky jednotlivých modalit, a tak vědecky přispět k optimalizaci jejich úlohy v celkové koncepci léčby těchto pacientů. V registru je možné hodnotit dvě sady údajů. První sadou je běžný statistický popis souboru, druhou pak data umožňující hodnotit dlouhodobé výsledky jednotlivých léčebných kroků. Ke dni psaní abstraktu máme k dispozici pouze informace o registrovaných osobách, bez křivek přežívání.

První nemocný byl registrován v polovině roku 2007, do dnešního dne již bylo na platformě https://www.registr-hcc.cz zaregistrováno 136 nemocných. Jde o 98 mužů a 38 žen (tabulka 1.). Věkový průměr dosáhl 59,7 let, s rozmezím 25-81 let. Onemocnění se manifestovalo u 39 osob bez předchozího jaterního postižení. Většina pacientů však měla před diagnózou HCC cirhózu na podkladě ethylismu (20 osob), HBV infekce (16 osob), HCV infekce (26 osob) nebo šlo o kombinované a raritní příčiny (10 osob). U zbývajících osob nebyla tato informace uvedena.

Histopatologická verifikace HCC byla před zahájením léčby provedena u 54 osob. Ve 47 případech byla diagnóza založena na charakteristickém nálezu u kombinací dvou až tří vyšetřovacích metod (obvykle šlo o MRI - CT - AFP). V 15 případech byla nemoc diagnostikována pouze na základě výsledku jedné zobrazovací metody, což nelze považovat za optimální, možná však jde pouze o chybu referujícího lékaře, který další doplňující údaje neuvedl.

Většina nemocných byla zaznamenána kolegy z pracovišť provádějících chirurgickou léčbu (IKEM, Chirurgická klinika ÚVN), a proto v léčebných postupech dominuje operační léčba. Resekce byla provedena u čtyřiceti nemocných, transplantace u jiných čtyřiceti pacientů.

Radiofrekvenční ablace byla provedena u osmi nemocných, obvykle jako součást peroperační léčby inoperabilní jaterní léze. Alkoholizace byla provedena pouze 2x, jako paliativní léčba recidivy nádoru.

Zhodnocení systémové léčby provedeme až v průběhu letošních Brněnských onkologických dnů.


Rád bych na závěr našeho abstraktu poděkoval všem lékařům, kteří již své nemocné registrovali, a těšíme se na blízkou spolupráci s dalšími z vás.

Poděkování: Registr je finančně podpořen edukačním grantem firmy Bayer a výzkumným záměrem MSMT 0021620808.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2010