Identifikace časných markerů kancerogeneze děložního hrdla.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 204

Autoři: Mgr. Pavla Bouchalová, Ph.D.; Doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.; MUDr. Leopold Rotter; Didier Auboeuf; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

  Karcinom děložního hrdla je celosvětově třetí nejčastější maligní onemocnění u žen se čtvrtou nejvyšší mortalitou. Byť jsou preventivní programy poměrně rozvinuté, incidence ani mortalita onemocnění se příliš nemění. Změnu v této situaci by mohlo přinést plošně zaváděné očkování proti dvěma nejagresivnějším kmenům lidských papillomavirů HPV16 a 18, jenž jsou prokazatelně popsanými původci kancerogeneze děložního hrdla. Nicméně je stále třeba hledat nové markery časné progrese lehkých dysplazií děložního hrdla (diagnostické cíle) a případně terapeutické cíle využitelné pro vývoj humanizovaných protilátek, které by byly všeobecně aplikovatelné v populaci.

   V naší studii jsme se nejprve zaměřili na screening celého transkriptomu nádorové a zdravé tkáně děložního hrdla. U celkově 15 nádorových tkání (poměr 8/7 spinocelulární karcinomy/adenokarcinomy) a 15 přiléhajících normálních zdravých tkání byla zjištěna exprese genů pomocí cDNA exon array čipů v systému Affymetrix. Výsledky exprese v nádorové a normální tkáni byly porovnány a bylo identifikováno několik desítek rozdílně exprimovaných genů. 20 genů s nejvyšším rozdílem exprese nádorové oproti zdravé tkáni bylo dále validováno na rozšířeném souboru pacientek (30 spinocelulárních karcinomů, 10 adenokarcinomů, 28 normálních tkání) pomocí TaqMan Low Density MicroArray systému (PCR v reálném čase). Na hladině významnosti P=0,01 byla potvrzena rozdílná exprese u 15 genů, na hladině významnosti 0,0001 bylo identifikováno 6 genů, které jsou nyní považovány za kandidátní. Mezi těmito geny je i CDKN2A, který kóduje již popsaný marker karcinomů děložního hrdla – protein p16. Další dva geny se zvýšenou expresí – MMP1 a TSPAN1 – byly již dříve nalezeny u prekancerózních stádií děložního hrdla. Exprese zbývajících tří genů zatím nebyla u patologií děložního hrdla popsána.

   Dalším krokem naší analýzy bude stanovení exprese kandidátní genů u jednotlivých prekancerózních stádií děložního hrdla (cervikální intraepiteliální neoplázie I – III) a v kontrolní zdravé populaci. K tomuto účelu jsme zavedli novou metodu fixace děložních stěrů, která umožňuje jejich uchování v lednici a následnou izolaci RNA, DNA i proteinů. Po vyhodnocení získaných výsledků se u nejvýznamnějších genů pokusíme stanovit expresi ve stěrech i na proteinové úrovni a zároveň zařadíme funkční analýzy potvrzených kandidátních genů.

Tato práce je podporována RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101 a granty GAČR P301/10/1615 a Centrum Excelence GAČR P206/12/G151 a firemní podporou AMGEN.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012