IG-IMRT karcinomu prostaty.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXIII. Karcinom prostaty

Číslo abstraktu: 200

Autoři: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; MUDr. Aleš Hlávka; MUDr. Vít Ulrych; MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; MUDr. Tereza Kohlová; Ing. Jiří Mynařík; Ing. Karel Nechvíl; Lukáš Zahradník, DiS.

Východiska a cíl

Analyzovat nepřesnost nastavení pacientů při radikální radioterapii karcinomu prostaty metodou kV cone beam CT (CBCT) a vytvořit léčebný protokol pro obrazem navigovanou radioterapii (IGRT).

Pacienti a metody

Provedli jsme analýzu nepřesnosti nastavení u 20 pacientů léčených technikou IMRT pro karcinom prostaty. U každého pacienta bylo hodnoceno minimálně 10 a maximálně 15 nastavení. Kilovoltážní CBCT bylo provedeno bezprostředně před ozářením na lineárním urychlovači (Clinac 2100 C/D Varian): rotace 360°, průměr svazku 15 cm, rekonstruovaný objem 512x512 pixel, tloušťka řezu 2.5 mm. Obraz kV CBCT byl porovnán s referenčním plánovacím CT ve dvou fázích: 1. posun v osách x, y, z tak, aby bylo dosaženo shody v pozici skeletu pánve; 2. posun v osách x, y, z tak, aby bylo dosaženo shody v pozici prostaty (izocentra). Vypočítali jsme lem mezi CTV a PTV, který je potřebný k tomu, aby izodoza 95% pokryla CTV minimálně u 90% pacientů (van Herk a spol. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002;52:1407-22). Vytvořili jsme léčebný protokol pro IGRT karcinomu prostaty s využitím kV CBCT a kV zobrazení.

Výsledky

Celkem jsme vyhodnotili 225 nastavení, tj. v průměru 11 nastavení u každého pacienta. Průměrná absolutní nepřesnost nastavení izocentra v ose anteroposteriorní (AP), kraniokaudální (CC) a latero-laterální (RL) byla 4.3 mm, 3.5 mm a 4.0 mm. Průměrná absolutní nepřesnost nastavení izocentra po korekci pozice skeletu byla v příslušných osách 2.3 mm, 1.2 mm a 0.7 mm. Nepřesnost nastavení izocentra ve všech osách, v rozmezí 0-5 mm, 6-10 mm, 11-15 mm a 15-20 mm, jsme zaznamenali u 70.2-76.5%, 19.1-24.9%, 3.6-4.4% a 0.4-1.3% nastavení (Obr. 1). Nepřesnost nastavení izocentra po korekci pozice skeletu byla největší v AP ose, kde se v rozmezí 0-3 mm nacházelo 80.9% nastavení, zatímco v RL ose byla nepřesnost minimální (99.6% nastavení spadalo do rozmezí 0-3 mm) (Obr. 2). Vypočítaný lem CTV-PTV při konvenční metodě nastavení bez využití IGRT by měl činit 12 mm v AP ose, 10 mm v CC ose, respektive 12 mm v RL ose. Vypočítaný lem CTV-PTV po korekci pozice skeletu je 8 mm, 4 mm, respektive 2 mm.

Závěr

IGRT využívající kV CBCT umožňuje dobrou korekci nastavení měkkých tkání a redukci lemu CTV-PTV. Při stanovení lemu CTV-PTV nelze v klinické praxi vycházet jenom z kalkulace nepřesnosti nastavení. Je třeba vzít v úvahu další zdroje nepřesností především chyby při konturování prostaty, chyby při registraci CBCT a referenčního CT, pohyb prostaty během ozařování. Protokol IGRT u karcinomu prostaty kombinující kV CBCT a kV zobrazení bude prezentován na konferenci s aktuálními daty.


Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009