IMRT s využitím simultánního integrovaného boostu v léčbě karcinomů hlavy a krku (66 Gy v 6 týdnech)- vyhodnocení toxicity.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XVI. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 144

Autoři: doc. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.; MUDr. Petr Kordač; Ing. Petr Paluska; Ing. Milan Zouhar; MUDr. Pavel Veselý, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

Cíl práce
Vyhodnocení toxicity radioterapie s modulovanou intenzitou s využitím simultánního integrovaného boostu (SIB-IMRT) v léčbě karcinomů hlavy a krku podle protokolu: 66 Gy na oblast PTV1 (plánovací cílový objem 1 - oblast makroskopického nádoru nebo lůžka nádoru) a 60 Gy a 54 Gy na oblasti s vyšším (PTV2) a nižším rizikem (PTV3) mikroskopického nádorového postižení v 30 identických frakcích v 6 týdnech.


Pacienti a metody
V období od prosince 2003 do února 2006 bylo ozářeno 48 pacientů podle uvedeného protokolu a následně poléčebně sledováno (střední doba sledování 20 měsíců, rozmezí 4-42 months). Deset pacientů podstoupilo konkomitantní chemoterapii (CHT), 15 pacientů bylo režimem ozařováno pooperačně z důvodů těsných nebo pozitivních okrajů. Akutní a pozdní toxicita byla hodnocena podle RTOG (Radiation Therapy Oncology Group) a RTOG/EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) škály, resp. Z hodnocení pozdní toxicity bylo vyřazeno 11 pacientů s perzistencí, lokální či regionální recidivou do 6 měsíců nebo úmrtím do 6 měsíců po léčbě.


Výsledky
Všichni pacienti dokončili léčbu bez nutnosti přerušení z důvodů akutní toxicity. U žádného pacienta nebyla zaznamenána akutní toxicita 4. stupně. Vážnější akutní toxicita byla pozorována u pacientů se současnou chemoterapií, ovšem maximálně do stupně 3. Akutní toxicita 3.stupně byla zaznamenána: kůže-8%, sliznice-35%, hltan/jícen-40%, hrtan-2%. V podskupině s chemoterapií byla toxicita 3.stupně vyhodnocena v 10%, 100%, 90% a 10%, respective. Trend of zhoršení akutní toxicity konkomitantní chemoterapií byl statisticky potvrzen Fisherovým exaktním testem (pro sliznice p=0.00001 a pro hltan/jícen p=0.001). Nejvážnější pozdní toxicita byla stupeň 2 podkožní tkáň (34%), sliznice (37%) a hrtan (13%), stupeň 3 pro slinné žlázy (3%) a stupeň 1 pro kůži (84%) a míchu (5%). Pozdní toxicita nebyla zhoršená současnou chemoterapií.


Závěr
Profil toxicity SIB-IMRT režimu podle prezentovaného protokolu je přijatelný. Přidání konkomitantní chemoterapie vyžaduje větší důraz na podpůrnou léčbu (především zajištění výživy).


Podpořeno rozvojovým projektem Ministerstva zdravotnictví České republiky MZO 00179906.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008