Imunologické monitorování prvé protinádorové vakcíny připravené v ČR

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Nádorová imunologie a buněčná terapie

Číslo abstraktu: 56

Autoři: Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; RNDr. Libor Hanák, PhD.; Petra Vidláková; prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Úvod
Mnohočetný myelom je charakterizován zhoubnou proliferací jednoho klonu plazmatických buněk, které produkují jedinečný typ monoklonálního imunoglubulinu. Idiotypové (Id) proteinové struktury monoklonálního imunoglobulinu produkovaného maligními buňkami mnohočetného myelomu jsou exprimovány na buněčném povrchu myelomových plazmatických buněk a dají se využít pro indukci nádorově specifických T lymfocytů. Vakcinace Id-proteinem je jednou z možností imunoterapie mnohočetného myelomu a jiných B-buněčných malignit s cílem vyvolat specifickou imunitní odpověď proti nádorovým buňkám. Jednou z možností sledování specifické imunitní odpovědi je proliferační test mononukleárních buněk v přítomnosti antigenu – Elispot. Ve skupině vybraných 12 nemocných se stabilním onemocněním nebo s mírně progredujícím onemocněním, u kterých není dále indikovaná standardní terapie, byla vakcína aplikována.

Metody
Příprava vakcíny: Z periferní krve se získá plazma, afinitní chromatografií se izoluje Id-protein. Poté je konjugován s KLH
(keyhole limpet hemocyanin). Provedou se kontroly bezpečnosti a jakosti. Je aplikováno 6 vakcín v rozmezí jednoho měsíce. Elispot: Použit set firmy AID – Elispot Assay Kit-interferon. Z periferní krve se izolují mononukleární buňky, ty se inkubují s antigenem (Id-protein). Aktivované T lymfocyty produkují cytokiny (interferon), které jsou detekovány pomocí přístroje Elispot reader. Odpověď na terapii je sledována 3,6,9 a 12 měsíc po podání první vakcíny.

Výsledky
Vstupní test Elispot byl proveden u všech 12 pacientů. Jeden pacient vykazoval pozitivní odpověď. U dvou pacientů byla léčba vakcinací ukončena. Jedna pacientka zemřela, u druhého pacienta došlo k relapsu onemocnění. Další test ve třetím měsíci po podání vakcíny byl proveden u 10 pacientů. Kromě jednoho pacienta byla u všech odpověď negativní. V případech pozitivity se nejedná o stejného pacienta.

Diskuse
Z 12 pacientů zařazených do vakcinační studie 1 pacient vykazoval pozitivní odpověď při vstupním vyšetření. Z 10 pacientů, u kterých byla provedena kontrola ve třetím měsíci, pouze jeden vykazoval pozitivní odpověď. U ostatních byla reakce negativní. Id protein se jeví jako slabý imunogen, což je ve shodě s literárními údaji.

Částečně podporováno z grantu IGA 7475-3

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004