Imunologické parametry u pacientů s generalizovaným karcinomem ledviny

Konference: 2014 XXI. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT - postery

Číslo abstraktu: 11p

Autoři: MUDr. Michal Vočka; MUDr. Jan Špaček; MUDr. Eva Závadová, CSc.; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Úvod:

   Ročně je v České Republice diagnostikováno přibližně 3000 pacientů s karcinomem ledviny (v roce 2011 3005 dle dat NOR), z toho 560 pacientů ve stádiu IV, a více než 1100 pacientů na tuto diagnózu ročně zemře (v roce 2011 1167 dle dat NOR). Česká republika celosvětově figuruje na prvním místě v incidenci tohoto typu nádorového onemocnění (relativní incidence v roce 2011 28,8 na 100000 obyvatel dle dat NOR). [1] V posledních letech došlo k výraznému rozšíření léčebných možnost a tak i k výraznému prodloužení doby celkového přežívání pacientů a také jejich kvality života. [2] Podobně jako u všech nádorových onemocnění hraje imunitní systém pacienta velmi důležitou roli v boji s nádorovým onemocněním a dle recentních klinických dat je jasné, že defekty v imunitní odpovědi korelují s nepříznivou prognózou u pacientů s nádorovými onemocněními. Proto se v posledních letech výzkum zaměřuje na přesný popis stavu a funkce imunitního systému i možnosti jeho ovlivnění u onkologických pacientů. [3-5]

Cíl:

   Cílem projektu je zmapování imunitního odpovědi u pacientů déle přežívajících pacientů s generalizovaným karcinomem ledviny se zaměřením na vyšetření buněčné imunity (NK buněk, antigen prezentující buněk - HLA-DR pozitivních a T cytotoxických buněk), která bývá často neadekvátní ve smyslu imunosuprese.

Metodika:

   V projektu je monitorována buněčná protinádorová imunita (CD4, CD8, HLA-DR) u pacientů s generalizovaným karcinomem ledviny a analyzována jejich závislost na prognóze a odpovědi na léčbu. Všichni pacienti zařazení do výzkumného projektu byli léčeni na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN podle standardních protokolů a u všech je prováděno vyšetření klinickým imunologem k vyloučení poruchy imunity autoimunitního či alergického původu.

Pilotní výsledky:

V pilotní fázi projektu bylo vyšetřeno 6 pacientů s generalizovaným světlobuněčným karcinomem ledviny s dlouhým přežíváním (medián celkového přežití 89,5 měsíce). U všech pacientů byly zjištěny odchylky především v buněčné části protinádorové imunity, jednalo se převážně o nižší expresi CD8+ buněk, tzv. cytotoxických efektorových T lymfocytů a sníženou expresi CD16+56+ buněk, tzv. NK buněk. Humorální složka imunitního systému byla u většiny pacientů bez výraznějších odchylek, avšak s nižším procentuálním zastoupením CD19+ buněk. V další fázi bude soubor pacientů i měřených parametrů rozšířen a porovnán s klinickými daty.

Tabulka 1: Vybrané imunologické parametru u pacientů s generalizovaným světlobuněčným karcinomem ledviny s dlouhým přežíváním.

pacient č.

CD8 (10^9/l) 0,5-09

CD16+56+ (10^9/l)

CD19 (10^9/l) 0,15-0,5

IgA (g/l) 0,9-3,7

IgG (g/l) 6,7-15

IgM (g/l) 0,6-2,2

IgE (g/l) 0-100

IgG1 (g/l) 4,9-11,1

IgG2 (g/l) 1,6-6,4

IgG3 (g/l) 0,2-1,1

IgG4 (g/l) 0,08-1,4

1

0,422

0,49

0,712

3,55

12,4

1,06

133

6,21

5,52

0,687

0,293

2

1,421

0,29

0,121

2,49

13,3

0,69

6,5

7,11

6,06

1,857

1,07

3

0,532

0,15

0,082

1,8

6,8

0,82

6,2

4,33

2,05

0,285

0,162

4

0,373

0,63

0,186

2,76

10,9

0,66

<2

6,7

4,2

0,204

1,27

5

0,341

0,16

0,079

4,67

13,4

0,59

70,9

10,8

2,97

0,597

0,474

6

0,3

0,08

0,12

1,52

7,6

6,01

1097

5,61

1,41

0,594

0,43

 

Výsledky projektu:

Korelace stavu buněčné imunity s přežíváním u pacientů s generalizovaným karcinomem ledviny by v budoucnu měla být vodítkem k výběru nejvhodnějšího léčebného postupu včetně imunoterapie.

Literatura:

  1. Informační systém pro analytické zpracování dat Národního onkologického registru. Dostupný na : www.svod.cz (8.2014)
  2. BHATT JR, FINELLI A Landmarks in the diagnosis and treatment of renal cell carcinoma. Nat Rev Urol. 2014;11(9):517-
  3. GRIVENNIKOV S, GRETEN F, KARIN M Immunity, inflammation, and cancer. Cell 2010; 140: 883–899.
  4. LEE AH, GILLETT CE RYDE K FETIMA IS, MILES DW et a Different patterns of inflammation and prognosis in invasive carcinoma of the breast. Histopathology 2006; 48:692–701.
  5. LIU S, LACHAPELLE J, LEUNG S, GAO D, FOULKES WD CD8+ lymphocyte infiltration is an independent favorable prognostic indicator in basal-like breast cancer. Breast Cancer Res 2012; 14: R48

 

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2014