IMUNOTERAPIA V 1. LÍNII METASTATICKÉHO KARCINÓMU OBLIČKY. SKÚSENOSTI NOÚ

Konference: 2006 14. onkologicko-urologické sympozium a 10. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Nádory ledvin - operační léčba

Číslo abstraktu: 019

Autoři: prof. MUDr. Michal Mego, Ph.D.; doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim.Prof.; MUDr. Zuzana Syčová-Milá; MUDr. Jana Obertová; MUDr. Mária Rečková, Ph.D.; I. Koza

POZADIE PROBLÉMU A CIELE PRÁCE
Metastatický karcinóm obličky predstavuje stále inkurabilné ochorenie. Napriek efektivite nových inhibítorov tyrozinkináz zostáva imunoterapia štandardom v jeho liečbe. Prognostické faktory výrazne ovplyvňujú prežívanie pacientov a jeho ich potrebné zohľadniť pri interpretácii terapeutických výsledkov. Cieľom práce bola retrospektívna analýza výsledkov liečby na báze imunoterapie u pacientov s metastatickým karcinómom obličky v NOÚ.

PACIENTI A METÓDY
Hodnotili sme 105 pacientov (61 mužov a 44 žien) liečených v NOÚ medzi rokmi 1996–2006. Interferonom sólo alebo v kombinácii s 5-fluorouracilom (IFN±5FU) bolo liečených 60 pacientov, kým 45 pacientov dostávalo IFN+IL-2+5-FU v trojkombinácii alebo s pridaním kyseliny cis-retinovej (IFN+IL-2+5FU±CRA). Medián veku bol 55 rokov (23–77 r). Približne 30 % pacientov malo dobrú a 60 % intermediárnu prognózu podľa Motzera.

VÝSLEDKY
Pri mediáne sledovania 14 mesiacov 75 % pacientov zomrelo. Piati pacienti (8 %) liečení IFN±5FU dosiahli objektívnu odpoveď. Čas do progresie bol 8 mesiacov (95 %CI 8–9 m) a celkové prežívanie 14 mesiacov (95%CI 12–17 m). Pacienti s dobrým prognostickým skóre prežívali signifikantne lepšie v porovnaní s pacientmi s intermediárnym skóre (medián prežitia 20 m vs 13 m; p= 0,03). Osem pacientov (17 %) liečených IFN+IL-2+5FU±CRA dosiahlo objektívnu odpoveď. Čas do progresie bol 9 mesiacov (95 %CI 6-12m) a celkové prežívanie 16 mesiacov (95 %CI 14–20 m). Pacienti liečení IFN+IL-2+5FU±CRA prežívali asi o 2 mesiace lepšie v porovnaní s pacientmi liečenými IFN±5FU (14m vs 16m; p = 0,06). Prežívanie bez recidívy viac ako 2 roky bolo 3% vs 7% v prospech kombinácie IFN+IL-2+5FU±CRA. V tejto skupine sme zaznamenali tiež vyššiu toxicitu stupňa 3–4, ktorá však bola terapeuticky zvládnuteľná.

ZÁVER
Kombináciou IFN+IL-2+5FU±CRA je možné dosiahnuť vyšší počet objektívnych odpovedí a mierne lepšie prežívanie u pacientov s metastatickým karcinóm obličky za cenu vyššej toxicity.

Datum přednesení příspěvku: 29. 11. 2006