Indikace laparoskopické pánevní lymfadenektomie v současné onkogynekologii.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: 14. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 114

Autoři: MUDr. Borek Sehnal; MUDr. Daniel Driák, Ph.D.; MUDr. Monika Müllerová (Dvorská); MUDr. Emanuela Kmoníčková; Doc. MUDr. Karel Citterbart, CSc.; Doc. MUDr. Michal Otčenášek, CSc.

   Cíl práce

   Zhodnocení možností indikace k provedení samostatné laparoskopické pánevní lymfadenektomie a ukázka techniky této operace.

   Materiál a metodika

   Indikace a prezentace operační techniky laparoskopické pánevní lymfadenektomie.

   Výsledky

   Pánevní lymfadenektomie je součástí naprosté většiny onkogynekologických operací v dutině břišní. V naprosté většině je ale spojena s jinou technicky náročnější procedurou – s paraaortální lymfadenektomií u karcinomu ovaria a u karcinomu endometria vysokého rizika nebo s radikální hysterektomií u karcinomu děložního hrdla. Protože v logbooku pro onkogynekologickou atestaci je podmínka provedení minimálně deseti laparoskopicky provedených pánevních lymfadenektomií, lékař zabývající se onkogynekologickou chirurgií musí najít indikace pro tento výkon.

   Některá pracoviště provádí u karcinomu děložního hrdla pánevní lymfadenektomii laparoskopicky a radikální hysterektomii otevřenou chirurgií z Pfannenstielova řezu. Jiní při stejné diagnóze u tumorů do velikosti 2cm v největším rozměru a bez přítomnosti dalších rizikových faktorů využívají tuto techniku k detekci sentinelové uzliny a pokud je negativní, provádí systematickou laparoskopickou pánevní lymfadenektomii a neradikální laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomii (LAVH).

   Na našem pracovišti indikujeme laparoskopickou pánevní lymfadenektomii u karcinomu endometria středního rizika (stadium FIGO IA 2008, grading tumoru G2) v jedné době s LAVH a pokud peroperační histologie určí stadium IB doplníme suprapánevní lymfadenektomii z horní střední laparotomie. Laparoskopickou pánevní lymfadenektomii indikujeme také při následné stagingové operaci u případů pooperačně zjištěného karcinomu děložního hrdla po hysterektomii. Pokud pacientka není jednoznačně indikována k adjuvantní radioterapii (stadium FIGO IB1 do 2cm maximálního rozměru tumoru, okraj tumoru minimálně 5mm od pericervikální fascie, bez LVSI), provedeme laparoskopickou pánevní lymfadenektomii bez parametrektomie a pacientku dispenzarizujeme. Na krátké videoukázce prezentujeme naší techniku laparoskopické pánevní lymfadenektomie.

   Závěr

   Při tréninku operatéra v laparoskopické onkogynekologické operativě se laparoskopická pánevní lymfadenektomie nabízí jako první krok v rozvíjení totoho operačního přístupu. V současně platných onkogynekologických indikacích je samostané provedení pánevní lymfadenektomie velmi omezené. Přednáška shrnuje indikace a na videoukázce demonstruje techniku této procedury.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012