Individualizace léčby u pacientek s časnými stadii karcinomu děložního hrdla na základě PET/CT vyšetření a lymfatického mapování

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Nádory děložního hrdla

Číslo abstraktu: 008

Autoři: MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.; Doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.; MUDr. Petar Gráf; MUDr. Zdenka Jalůvková; MUDr. Martin Čegan; MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA; MUDr. Radim Formánek

FIGO staging karcinomu děložního hrdla je stagingem klinickým, který nehodnotí stav regionálních lymfatických uzlin (LN) a to i přesto, že pozitivita lymfatických uzlin je nejvýznamnějším prognostickým faktorem a přežívání pacientek s pozitivitou lymfatických uzlin je mnohem nižší než u pacientek bez průkazu lymfogenního šíření.

Stanovení přesného rozsahu nádoru, i s diagnostikou stavu lymfatických uzlin, umožní využitím sofistikovaných diagnostických metod doporučení vhodné léčebné modality a stanovení rozsahu a způsobu chirurgické léčby, eventuálně indikaci radiační léčby s cílem snížení morbidity a zvýšení kvality života při zachování onkologické bezpečnosti.

Integrovaná pozitronová emisní tomografie a počítačová tomografie, kombinující výhodu funkční a anatomické zobrazovací metody, diagnostikuje místa zvýšeného vychytávání fluoro-2- eoxy-D-glukosy (FDG) s lepší anatomickou lokalizací.


Cíl studie

Cílem naší prospektivní studie bylo analyzovat proveditelnost a přesnost předoperačního PET/CT vyšetření a peroperačního histologického vyšetření při detekci uzlinových metastáz u pacientek s časným stadiem karcinomu děložního hrdla podstupujících radikální chirurgickou léčbu.


Soubor a metodika

Od února 2008 do dubna 2010 bylo do studie zařazeno 36 pacientek s časným stadiem karcinomu děložního hrdla. Všechny pacientky podstoupily předoperační PET/CT vyšetření a laparoskopické lymfatické mapování s následnou radikální chirurgickou léčbou. U 19 pacientek bylo provedeno peroperační histologické vyšetření oboustranně detekovaných sentinelových LN (SLN). Pro jednotlivé diagnostické metody průkazu pozitivity LN byla stanovena senzitivita, specificita, prediktivní hodnoty a přesnost ve vztahu k definitivnímu histopatologickému stavu LN.


Výsledky

U deseti z 36 pacientek (27,7 %) byla histologicky diagnostikována pozitivita LN. Stranově specifikovaná senzitivita (SEN), specificita (SPE), pozitivní prediktivní hodnota (PPV), negativní prediktivní hodnota (NPV) a přesnost (ACC) PET/CT vyšetření byla 37,7 %, 96,6 %, 71,4 %, 87,7 % a 86,1 % respektive. SEN, SPE, PPV, NPV a ACC pro peroperační histologické vyšetření SLN byla 37,5 %, 100 %, 100 %, 85,7 % a 86,8% respektive.


Závěr

PET/CT vyšetření má v důsledku rozlišovací schopnosti CT limitovanou senzitivitu, ale vysokou specificitu a přesnost pro předoperační predikci metastatického postižení LN u pacientek s časným stadiem karcinomu děložního hrdla. Limitujícím prahem rozlišení je v dnešní době velikost 8mm, s postupujícím technickým pokrokem lze očekávat, že se bude dále snižovat, ale jen stěží dosáhne velikosti mikrometastáz. Peroperační histologické vyšetření SLN bez možnosti využití ultramikrostagingu má podobně jako PET/CT nízkou senzitivitu, vysokou specificitu, prediktivní hodnoty i přesnost. Předoperační PET/CT vyšetření je vhodné pro identifikaci pacientek s makrometastázami LN, u kterých je možno doporučit odstoupení od primární chirurgické léčby a indikovat primární léčbu radiační. Nízká senzitivita a vysoká falešná negativita peroperačního histologického vyšetření je důvodem pro upřednostnění dvoufázové chirurgické léčby. V prvním kroku je provedena laparoskopická detekce, exstirpace a ultramikrostagingové vyšetření SLN. Ve druhém kroku je pak se znalostí stavu lymfatických uzlin indikována chirurgická léčba v individualizované radikalitě s možným laparoskopickým přístupem, kdy snížená radikalita a miniinvazivní operační přístup vede ke snížení morbidity a zvýšení kvality života pacientek.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2010