Informovanosť žien s rakovinou prsníka

Konference: 2011 16. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika a terapie onkologických onemocnění a její úskalí z pohledu NLZP – 1.část

Číslo abstraktu: 047

Autoři: I. Gulášová; MUDr. Ing. Ján Breza ml., Ph.D.; RNDr. Zuzana Bačíková, Ph.D.; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; MUDr. Ivan Riedl

Súhrn

Prieskumu bol zameraný na zistenie úrovne informovanosti respondentiek o prevencii, diagnostike a liečbe ako aj o prejavoch a rizikách vzniku rakoviny prsníka. Niektoré z opýtaných žien uviedli, že nevedeli označiť žiadnu z ponúknutých možností vzniku rakoviny prsníka. Spýtali sme sa aj na postoj respondentiek k samovyšetrovaniu prsníkov a ich spoluúčasť v prevencii. Aj keď všetky opýtané ženy uviedli, že vedia, čo je samovyšetrovanie prsníkov, viac ako polovica nevedela popísať správny postup. Významná časť z opýtaných žien uviedla, že by uvítala viac informácií o tomto ochorení a to nielen zo strany lekára – gynekológa.

Kľúčové slová

Rakovina prsníka, príčiny vzniku rakoviny prsníka, samovyšetrenie prsníkov, mamografia, preventívna prehliadka

Úvod

Rakovina prsníka je najčastejším zhubným nádorom u žien. Literatúra uvádza, že na tento typ rakoviny ochorie zo všetkých žien na svete približne 18% žien. Prvé údaje o rakovine prsníka siahajú do obdobia 3000 rokov pred n. l., sú zaznamenané na staroegyptských papyrusoch. Rakovinou prsníka sa zaoberali i Hippokrates a Galén. Úspešná liečba je datovaná začiatkom 19. storočia. Výrazný rozvoj vedomostí a liečebných metód prinieslo 20. storočie. Za posledných dvadsať rokov sa počet zvýšil viac ako po 30% u žien vo veku 25-45 rokov. V minulosti sa rakovina prsníka vyskytovala najmä u žien okolo 60 rokov, v súčasnosti je viditeľný posun do mladších vekových kategórií. Dnes už neplatí, že rakovina prsníka sa týka len starších žien. Najdôležitejšou úlohou boja proti rakovine prsníka je včasné zistenie choroby. Mali by to vedieť všetky ženy, a predovšetkým tie so zvýšeným rizikom ochorenia. Rizikové faktory ako nezdravý životný štýl, fajčenie, alkohol, nezdravá výživa, nedostatok pohybu, stres, nadmerné vystavenie pôsobeniu chemických látok, rádioaktívnemu, či slnečnému žiareniu.

Predmet prieskumu

Medzi postihnutými ženami pribúdajú stále mladšie ženy. Toto ochorenie ovplyvňuje fyzický stav ženy, ale zasahuje aj do psychickej oblasti života ženy, čo sa odrazí v jej zmenenom prežívaní a správaní. Predmetom prieskumu bolo zistiť úroveň informovanosti respondentiek o prevencii, diagnostike a liečbe ako aj o prejavoch a rizikách vzniku rakoviny prsníka, preskúmať postoj respondentiek k samovyšetrovaniu prsníkov a v spoluúčasti v prevencii.Cieľ prieskumu

C1:Zistiť úroveň vedomosti respondentiek o prejavoch rakoviny prsníka.

C2:Preskúmať postoje respondentiek k vnímaniu ich vlastnej spoluúčasti v prevencii rakoviny prsníka.

C3:Zistiť úroveň vedomostí o rizikových faktoroch vzniku rakoviny prsníka

C4:Analyzovať, či vedia respondentky správne vykonávať samovyšetrovanie prsníkov

C5:Zistiť, či respondentky vedia, čo je predpokladom úspešnej liečby rakoviny prsníkaHypotézy prieskumu

H1:Predpokladáme, že existuje vzťah medzi vekom a úrovňou vedomostí respondentiek.

H2:Predpokladáme, že najčastejšie respondentky uvádzajú ako prejav rakoviny prsníka hmatnú rezistenciu v prsníku.

H3:Predpokladáme, že viac ako polovica respondentiek nevníma spoluúčasť v prevencii rakoviny prsníka v takej miere, v akej by mali.

H4:Predpokladáme, že viac ako 2/3 respondentiek nebude vedieť správne popísať samovyšetrenie prsníkov.

H5:Predpokladáme, že viac ako tretina respondentiek si myslí, že rakovina prsníka sa dá úspešne liečiť pri včasnom zistení a adekvátnej liečbe.

Charakteristika základného súboru prieskumu

Prieskum bol realizovaný v Slovenskej republike, v mestách Bratislava, Trnava, Trenčín, Púchov, Považská Bystrica. Základný súbor respondentov tvorilo 300 respondentiek (N = 300, 100%), ktoré museli spĺňať kritériá: ženské pohlavie. Z prieskumu boli vylúčené pacientky, ktoré: nesúhlasili so zaradením do prieskumu, neboli ochotné odpovedať.

Analýza výsledkov výskumu

Na základe analýzy výsledkov sme sa dopracovali k nasledovným údajom, ktoré som pre prehľadnosť práce spracovali do tabuliek.

Tabuľka 1V tabuľke 1 analyzujeme odpovede na položku 1: ‘Uveďte váš vek?‘. Viac ako tretina oslovených respondentiek (n = 110) bola vo vekom rozmedzí 20-30 rokov. Respondentky vo vekovom rozpätí od 31 do 40 rokov v prieskumnej vzorke predstavovali 90 z oslovených respondentiek (n = 90), vo veku 41-50 rokov boli zastúpené počtom respondentiek 20 (n =20), 51-60 rokov 60 oslovených respondentiek (n = 60) a 20 respondentiek vo veku 61 rokov a viac (n = 20).

Tabuľka 2V tabuľke 2 analyzujeme odpovede na položku 2: ‚Uveďte Vašu výšku a hmotnosť‘. Získané informácie sme využili na výpočet Body Mass Index BMI, podľa vzorca BMI = hmotnosť v kg ÷ (výška v m)². Viac ako polovica oslovených respondentiek má podľa výpočtu BMI normálnu hmotnosť. Nadváhou trpí 60 respondentiek a obezitou 30 respondentiek. Podváhu má 40 z oslovených respondentiek.

Tabuľka 3V tabuľke 3 vyhodnocujeme odpovede respondentiek na položku 3: ‚Podľa Vás, ktoré sú možné príčiny vzniku rakoviny prsníka?‘. Respondentky uvádzajú viaceré možné príčiny, 190 respondentiek uviedlo dedičnosť, 90 respondentiek uviedlo odpoveď zlá životospráva, 80 respondentiek uviedlo stres, 70 respondentiek uviedlo zranenie, resp. udretie prsníka, 30 respondentiek uviedlo hormonálne lieky, raz zápaly, slnečné žiarenie, metastázy a znížená imunita. Je prekvapujúce, že 30 z oslovených respondentiek vo veku od 40 rokov nevedelo uviesť žiadnu možnú príčinu vzniku, odpovedalo ‚neviem‘.

Tabuľka 4V tabuľke 4 analyzujeme vedomosti respondentiek o prejavoch rakoviny prsníka. Respondentky odpovedali na položku: ‚Uveďte prejavy rakoviny prsníka?‘. Respondentky uvádzali viaceré možné prejavy, 280 respondentiek uviedlo hmatná rezistencia, 60 respondentiek uviedlo zmena veľkosti, zmena farby, bolestivosť, 50 respondentiek uviedlo vtiahnutá bradavka, 20 respondentiek uviedlo lymfedém, výtok z bradavky, 10 respondentiek uviedlo zvýšenú hladinu hormónov. 20 z oslovených respondentiek opäť vo vekovom rozpätí od 41 rokov odpovedalo ‚neviem‘.

Tabuľka 5V tabuľke 5 vyhodnocujeme odpovede na položku: ‚Viete, aké sú možnosti predchádzania vzniku rakoviny prsníka?‘. Respondentky uvádzali viaceré možné odpovede, 20 z oslovených nevedelo odpovedať vôbec, z nich bolo spolu 20 respondentiek, z toho10 respondentiek vo vekovom rozpätí 31-40 a 10 respondentiek vo vekovom rozpätí od 51 do 60 rokov. Až 180 respondentiek uviedlo ako možnosť prevencie rakoviny prsníka návšteva u lekára, 160 respondentiek uviedlo samovyšetrovanie, 90 respondentiek uviedlo zdravý životný štýl, 50 respondentiek uviedlo mamografiu, 30 respondentiek uviedlo sono prsníka a 10 respondentiek uviedlo dojčenie.

Tabuľka 6V tabuľke sme 6 analyzovali odpoveď na položku 6: ‚Viete, čo je samovyšetrenie?‘. Všetky respondentky N = 300 odpovedali kladne – ‚áno‘.

Tabuľka 7V tabuľke 7 vyhodnocujeme popis samovyšetrenia prsníkov. Je prekvapivé, že v odpovediach respondentiek na položku respondentky 6 uvádzajú, že všetky oslovené respondentky vedia, čo je samovyšetrovanie, ale správne popísať priebeh samovyšetrenia vedelo len 110 oslovených respondentiek, až 190 respondentiek nepozná správny postup samovyšetrenia prsníkov.

Tabuľka 8Tabuľka 8 znázorňuje odpovede na položku 8: ‚Myslíte si, že rakovina prsníka sa môže týkať aj Vás?‘. 10 respondentiek vo vekovom rozpätí od 41 do 50 rokov si myslelo, že nie. Áno, odpovedalo 280 respondentiek, 10 respondentiek pevne verilo, že nie.

Tabuľka 9Tabuľka 9 znázorňuje odpovede respondentiek na položku 9: ‚Mali ste prsia vyšetrené lekárom?‘. Prsia vyšetrené lekárom malo 290 oslovených respondentiek, 10 respondentiek nemalo vyšetrené prsia lekárom.

Tabuľka 10V tabuľke 10 analyzujeme odpovede na položku 10: ‚Myslíte si, že preventívna prehliadka u lekára Vás chráni pred vypuknutím rakoviny prsníka?‘. 60%, tj.180 z oslovených respondentiek si mylne myslelo, že ich preventívna prehliadka u lekára chráni pred vypuknutím rakoviny prsníka, 90 respondentiek odpovedalo nie, 10 respondentiek nevedelo, či ich preventívna prehliadka chráni pred vypuknutím rakoviny prsníka, 20 respondentiek odpovedalo ‚niekedy‘.

Tabuľka 11V tabuľke 11 analyzujeme odpoveď na položku 11: ‚Myslíte si, že má samovyšetrovanie prsníkov významnú úlohu v boji proti rakovine prsníkov?‘. 290 respondentiek si myslelo, že áno, 10 respondentiek si myslelo, že možno.

Tabuľka 12V tabuľke 12 vyhodnocujeme odpoveď na položku 12: ‚Odkiaľ ste sa dozvedeli o možnosti samovyšetrovania?‘. Najviac z oslovených, tj.viac ako polovica n = 160 sa o možnosti samovyšetrovania dozvedelo od lekára/gynekológa, viac ako tretina respondentiek n = 110 cez médiá, 30 oslovených respondentiek z letákov a edukačných brožúr.

Tabuľka 13V tabuľke 13 odpovedali respondentky na položku 13: ‚Myslíte si, že skoré rozpoznanie rakoviny prsníka má vplyv na úspešnú liečbu?‘. Všetky respondentky odpovedali ‚áno‘.

Tabuľka 14Tabuľka 14 znázorňuje odpovede respondentiek na položku 14: ‚Myslíte si, že rakovina prsníka je prenosné ochorenie?‘. Všetky oslovené respondentky N = 300 odpovedali záporne ‚nie‘.

Tabuľka 15V tabuľke 15 analyzujeme odpoveď na položku 15: ‚Viete, čo si treba všímať pri samovyšetrovaní prsníkov?‘. Respondentky uvádzajú viaceré príznaky. Na otázku nevedelo odpovedať 20 respondentiek, z nich 10 vo vekovom rozpätí od 20 do 30 rokov a 10 vo vekovom rozpätí od 51 do 60 rokov. Až 200 respondentiek uviedlo hrčky, 130 respondentiek uviedlo tvar prsníka, 90 respondentiek uviedlo zmenu farby, 60 respondentiek uviedlo lymfatické uzliny, 30 respondentiek uviedlo bolestivosť, 20 respondentiek uviedlo zmenu kože, 10 respondentiek uviedlo vtiahnutie bradavky.

Tabuľka 16V tabuľke 16 analyzujeme odpovede na položku 16: ‚Stačí si prsníky samovyšetrovaním vyšetrovať raz za rok?‘. 10 respondentiek odpovedalo ‚áno‘, 290 respondentiek odpovedalo ‚nie‘.

Tabuľka 17V tabuľke 17 analyzujeme odpovede respondentiek: ‚Sústredíte sa pri samovyšetrovaní priamo len na prsníky, alebo si všímate aj iné časti tela?‘. 200 z oslovených respondentiek sa sústredí i na iné časti – podpazušie, 90 len na prsníky, 10 respondentiek si myslí, že sa pri samovyšetrovaní má sústrediť na celé telo.

Tabuľka 18V tabuľke 18 vyhodnocujeme odpovede na položku 18: ‚Môžete si prsníky vyšetrovať hocikedy, alebo v presne určenej dobe?‘. Viac ako tretina respondentiek n = 110 si myslí, že hocikedy. Tretina respondentiek n = 100 odpovedala, že po menštruácii, 80 z oslovených respondentiek uvádza, že nevie. 10 respondentiek odpovedalo, že v období menštruácie.

Tabuľka 19V tabuľke 19 analyzujeme odpovede na položku 19: ‚Myslíte si, že sa dá rakovina prsníka liečiť úspešne?‘. Viac ako 2/3 respondentiek n = 240, odpovedalo kladne. 40 respondentiek si myslelo, že niekedy. 20 respondentiek si myslelo, že záleží od štádia ochorenia.

Tabuľka 20V tabuľke 20 vyhodnocujeme odpovede na položku 20: ‚Čo si myslíte, že je predpokladom úspešnej liečby rakoviny prsníka?‘. Viac ako 2/3 respondentiek n = 210 odpovedalo, že skoré podchytenie. Prevencia s liečbou si myslelo 40 respondentiek, 10 respondentiek si myslelo, že liečba. Zmena životosprávy je predpokladom úspešnej liečby podľa 10 respondentiek. 10 respondentiek si myslelo, že je predpokladom úspechu liečby zodpovedný prístup pacienta. 20 respondentiek nevedelo, čo je predpoklad úspešnej liečby.

Tabuľka 21V tabuľke 21 vyhodnocujeme odpovede respondentiek na položku 21: ‚Myslíte si, že má telesná hmotnosť súvislosť so vznikom rakoviny prsníka?‘. Len 30 respondentiek si myslelo, že áno, až 240 respondentiek si myslelo, že nie. 30 respondentiek nevedelo odpovedať.

Tabuľka 22V tabuľke 22 analyzujeme odpovede na položku 22: ‚Myslíte si, že máte dostatočné vedomosti o prevencii a diagnostike rakoviny prsníka?‘. Len 110 oslovených respondentiek si myslelo, že áno, 140 respondentiek si myslelo, že nie a 50 respondentiek nevedelo, či má dostatočné vedomosti.

Poznámka: V otvorených položkách respondentky uvádzali viacej odpovedí. % na jednotlivé odpovede sú vypočítané z počtu 300, čo predstavuje základný súbor.

Vyhodnotenie hypotéz

H1: Predpoklad, že existuje vzťah medzi vekom a vedomosťami respondentiek, sa potvrdil. Je prekvapivé, že najlepšiu úroveň vedomostí mala veková kategória od 20 do 30 rokov. Najnižšiu úroveň vedomostí mala veková kategória od 41 od 50 rokov.

H2: Predpoklad, že najčastejšie budú uvádzať respondentky ako prejav rakoviny prsníka hmatnú rezistenciu v prsníku sa potvrdil, až 280 z 300 respondentiek uviedlo tento symptóm.

H3: Predpoklad, že viac ako polovica respondentiek nevníma spoluúčasť v prevencii a myslia si, že ich preventívne prehliadky chránia pred vznikom rakoviny prsníka, sa potvrdil, len 90 respondentiek si myslelo, že ich preventívna prehliadka neochráni pred vznikom rakoviny prsníka.

H4::Predpoklad, že via jako 2/3 respondentiek nebude vedieť správne popísať samovyšetrenie prsníkov sa nepotvrdil. Z 300 oslovených respondentiek nevedelo správne popísať samovyšetrenie 190 respondentiek.

H5: Predpoklad, že viac ako tretina respondentiek si myslí, že rakovina prsníka sa dá úspešne liečiť pri včasnom zistení rakoviny prsníka, sa potvrdil. 210 respondentiek uviedlo skoré podchytenie ochorenia a 40 respondentiek si myslelo, že úspech liečby znamená skoré podchytenie a adekvátna liečba.

Záver

Našim prieskumom sme chceli poukázať na mnohé nedostatky vo vedomostiach žien, týkajúcich sa informácií o rakovine prsníka. Len málo žien vedelo správne popísať samovyšetrovanie a len málo žien vie o význame tohto nenáročného samovyšetrenia. Pri otázke, či respondentky vedia, čo je samovyšetrenie, všetky, tj. 300 respondentiek, odpovedali áno, v nasledujúcej otázke však až 190 respondentiek nevedelo správne popísať, ako sa prsníky samovyšetrujú. Ženy si mysleli, že informácie, ktoré majú, sú správne, často sú však tieto informácie nesprávne alebo neúplné. Ženy by uvítali väčšiu informovanosť a osvetu o rakovine prsníka (len 110 z 300 oslovených respondentiek si myslelo, že má dostatočné vedomosti).

Odporúčania pre prax

Edukačný materiál vo forme edukačných letákov o prevencii, popis samovyšetrenia. Prednášky o rakovine prsníka na školách.

Pri preventívnej prehliadke sestra edukuje pacientky, individuálny rozhovor so sestrou a nácvik samovyšetrenia, každá pacientka obdrží leták.

Dispenzarizácia rizikových žien pre rakovinu prsníka.

Použitá literatúra

www.primár.sme.sk, www.rakovina-prsníka.nazory.eu

Obrázok


Priestorové rozdelenie častosti rakoviny prsníka

Obrázok použitý z internetovej stránky www.primár.sme.sk

Adresa autorky:

Doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD., mim. prof., Narcisová 40, 821 01 Bratislava

Datum přednesení příspěvku: 7. 1. 2011