INICIÁLNA LIEČBA GERMINATÍVNYCH NÁDOROV S NEPRIAZNIVOU PROGNÓZOU KOMBINÁCIOU PAKLITAXEL, BLEOMYCIN, ETOPOZID, A CISPLATINA (T-BEP). ŠTÚDIA FÁZY II

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Nádory varlat II

Číslo abstraktu: 027

Autoři: doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim.Prof.; MUDr. Tomáš Šálek; MUDr. Zuzana Syčová-Milá; MUDr. Jana Obertová; M. Rečková; MUDr. Zuzana Hlavatá; doc. MUDr. Michal Mego, Ph.D.; I. Koza

VÝCHODISKO PROBLEMATIKY


Štyri cykly kombinovanej chemoterapie schémy BEP (bleomycín, etopozid a cisplatina) sú štandardom liečby pacientov s germinatívnymi nádormi (GT) s nepriaznivou prognózou, avšak efektivita tejto liečby je neuspokojivá. Paklitaxel je účinným liekom v záchrannej liečbe testikulárnych nádorov. Cieľom štúdie bolo overenie efektivity a toxicity kombinácie paklitaxel plus BEP v iniciálnej liečbe germinatívnych tumorov s nepriaznivou prognózou.

METÓDY


21 pacientov s III. C štádiom germinatívnych tumorov dostávalo kombináciu T-BEP. Šesť pacietov malo extragonadálny GT. Medián počtu metastatických miest bol 3 (rozsah 1–5), 11 pacienti mali pečeňové metastázy. Paklitaxel 175 mg/m2 bol podávaný formou 3hodinovej infúzie deň 1, s následným podaním štandardnej kombinácie BEP. Medián počtu podaných cyklov bol 4 (rozsah 4–6). V prípade reziduálneho tumoru po chemoterapii sme zvažovali radikálnu metastazektómiu. Medián relatívnej dávkovej intenzity paklitaxelu bol 93 %, etopozidu 94 % a cisplatiny 96 %.

VÝSLEDKY


Priaznivú odpoveď dosiahlo 13 pacientov (62 %) (95 % CI: 41–83 %). Pri mediáne sledovania 24 mesiacov (rozsah 3–50) mali 2 pacienti (15 %) recidívu ochorenia. Celkové 2ročné prežívanie je 78 % a 2ročné prežívanie bez udalosti je 50 %. Najčastejšou toxicitou Gr. 3–4 bola myelosupresia, leukopéniu sme zaznamenali v 53 %, trombocytopéniu v 11 % a febrilnú neutropéniu v 29 % cyklov. Mukozitída, hnačka a hepatotoxicita Gr. 3–4 boli prítomné v 3 % cyklov. Zaznamenali sme tiež jedno úmrtie spojené s liečbou v dôsledku septického šoku.

ZÁVER


T-BEP so štandardnou dávkou paklitaxelu je účinným režimom v iniciálnej liečbe germinatívnych tumorov s nepriaznivou prognózou. Jeho podávanie je však spojené so závažnou toxicitou.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005