Intraspinální ependymom u dívky s NF2, mozaikou Turnerova syndromu, pozitivitou SRY a bezpříznakovým nosičstvím mutace genu CFTR.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 205p

Autoři: MUDr. Zdeněk Pavelka; MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.; MUDr. Radim Lipina, Ph.D.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.; MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.

NF2 je onemocnění s AD typem dědičnosti asociované s výskytem tumorů CNS. Diagnózu lze stanovit na základě klinických kriterií. Příčinou je mutace tumor-supresorového genu pro merlin v oblasti 22q12.2, incidence je 1:37000. Prezentujeme raritní kazuistiku 18-leté dívky s recidivujícím míšním ependymomem a průkazem několika současných vrozených genetických abnormit.

U dívky byl parciálně resekován lokálně recidivující intramedulární tumor Th míchy, histologicky ependymom G2. Pro nález skvrn barvy bílé kávy, opožděnou pubertu a primární amenoreu s hypoplasií uteru bylo provedeno komplexní genetické vyšetření s průkazem několika dědičných abnormit (viz níže). Byla provedena preventivní oboustranná gonadektomie a salpingektomie. Míšní ependymom byl indikován ke konformní radioterapii.

Genealogie – významné okolnosti nezjištěny. Cytogenetické vyšetření probandky: Karyotyp: 45,X,13 ps+(23)/46,X,13ps+,+ mar (7). Molekulárně cytogenetické vyšetření: FISH: 170 buněk konstituce X a 22 % mitóz s markerem, který má 2 oblasti SRY. HR-CGH: rev ish dim(X), nadbytečný genetický materiál v oblasti 14q11.2q12/v.s. polymorfizmus/. Molekulárně genetické vyšetření: 1) Analýza Y specifických sekvencí a to jeho nerekombinantních regionů (NRY): SRY(Yp11.3), ZFX /ZXY (Yp11), DYZ3 (centromerická oblast), AZFa, AZFb, AZFc (Yq.11.21,22,23) s využitím lokusů STS, DYZ1 (Yq12), Y1,2(rozhraní euchromatinového a heterochromatinového regionu). 2) CFTR gen: Při analýze Y specifických sekvencí byl amplifikován 96pb dlouhý úsek 10. exonu genu CFTR jako kontrola průběhu PCE všech ampifikovaných úseků Y. Byla detekována F508 del na jedné alele genu CFTR. RNA diagnostika NF2 genu: delece exonů 2 a 3 (genotyp:[M39_Q121del]+[=]).

Delece exonů 2 a 3 NF2 genu je popisována jako možný alternativní sestřih, který může rušit funkci merlinu. Je známa asociace NF2 s výskytem tumorů: meningeomů, vestibulárních schwannomů, ependymomů včetně intramedulárních. V souborech pacientů s intramedulárními ependymomy bez vyjádřených klinických kriterií NF má prokázánu některou mutaci v NF2 genu až 70% jedinců. Dosud nebyl popsán sosoučasný výskyt ependymomu a kombinace uvedených genetických abnormit u téhož jedince. U dívky bude doplněna analýza dalších supresorových genů (INI, Rb1, p53 apod). Dívka vyžaduje další komplexní dispenzární péči. Prognóza neradikálně odstranitelného ependymomu v terénu genetických abnormit je nejistá.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011