JAKÉ JSOU RIZIKOVÉ FAKTORY PRO VZNIK INKONTINENCE PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty III

Číslo abstraktu: 014

Autoři: doc. MUDr. Richard Fiala , CSc.; MUDr. Aleš Vidlář; Prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.; MUDr. Michal Grepl, PhD; MUDr. Kamil Belej, Ph.D.; MUDr. Martin Hrabec; František Záťura

CÍL


Jednou z možností léčby karcinomu prostaty je radikální prostatektomie. Tato operace je provázena různými komplikacemi. Jednou z nich je močová inkontinence, která se vyskytuje u 3–26 % pacientů. Analyzovali jsme výskyt inkontinence v našem souboru a zkoumali jsme rizikové faktory ovlivňující její výskyt.

METODY


V prospektivní studii byl při dispenzárních návštěvách sledován výskyt inkontinence (jakýkoliv únik moče) a její stupeň (lehký – několik kapek, vložky nenosím, střední – jedna vložka za 24 hodin, těžký stupeň – 2 a více vložek za 24 hodin) u 205 pacientů operovaných v letech 2002–2004. Definovali jsme potenciální rizikové faktory vzniku inkontinence (stádium pT2 vs. pT3, Gleasonovo skóre 2–6 vs. 7–10 v biopsii i preparátu, věk do 65 let, nad 65 let, předoperační PSA do 10 vs. nad 10 ng/ml, typ operace nervy šetřící vs. nervy nešetřící, velikost prostaty, operatér 1 vs. 2). Jako statistickou metodu jsme použili test shodnosti rozdělení podle chí2.

VÝSLEDKY


Celkem bylo inkontinentních 65 (17,8 %) pacientů. Lehký stupeň inkontinence se vyskytoval u 54 (14,8 %), střední u 11 (3,0 %) a těžký u 0. Z potencionálních rizikových faktorů byl nalezen statisticky významný rozdíl v incidenci inkontinence u Gleasonova skóre (p=0,028), velikosti prostaty (p=0,003). Naopak nevýznamný je u stadia, typu operace (p=0,06), předoperačního PSA, věku a operatéra (p=0,38).

ZÁVĚR


Počet středně a těžce inkontinentních pacientů je v našem souboru nízký. Na jejím vzniku se nejčastěji podílí tyto rizikové faktory: velikost prostaty a GS 7 a více v definitivním preparátu. Přestože jsou tyto faktory známé, jsou těžko ovlivnitelné. Snad časná detekce svým posunem ve stádiu a Gleasonově skóre mohou tyto počty ještě snížit.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2005