Kapecitabin a oxaliplatina XELOX v 1. linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem - retrospektivní analýza údajů z KOC Liberec.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XXIII. Kolorektální karcinom

Číslo abstraktu: 211(p272)

Autoři: MUDr. Marta Kučerová; MUDr. Lucie Barsová; MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Záměr
Retrospektivní sledování účinnosti hodnocené dobou do progrese onemocnění (PFS) a dobou celkového přežití (OS) a bezpečnosti podání chemoterapeutického režimu XELOX (kapecitabin, oxaliplatina) v 1. linii léčby u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem na našem pracovišti.
Metody
V naší databázi bylo nalezeno 42 záznamů pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem, kteří byli v posledních 5 letech léčeni kombinací XELOX: kapecitabin (Xeloda) 1000 mg/m2 p.o. 2x denně 1.-14. den; oxaliplatina (Eloxatin) 130 mg/m2 i.v. 1. den v období od 7. 5. 2003 do 4. 10. 2007. Medián doby sledování pacientů byl 10 měsíců (rozmezí 5-53 měsíců). Léčebná odpověď byla hodnocena dle standardních postupů našeho pracoviště tedy každých 6 měsíců s použitím počítačové tomografie a každé 3 měsíce s použitím sonografie. Monitorování hladin markerů CEA a CA-19-9, které by mohly vést k podezření na progresi onemocnění a indikovat provedení zobrazovacího vyšetření dříve, jsme prováděli každé 2 měsíce. Doba do progrese (PFS) byla definována jako doba od započetí léčby do objevení se progrese; při hodnocení odpovědi na léčbu byly použity RECIST kriteria. Bezpečnost léčby pacientů byla hodnocena v období od započetí léčby až do jednoho měsíce po podání poslední dávky léku.
Výsledky
Bylo hodnoceno 42 pacientů (30 mužů a 12 žen) s mediánem věku 60 let (rozmezí 41-76 let); primární nádor v oblasti tlustého střeva mělo 26 nemocných, v oblasti rekta 16 nemocných. Výkonnostní stav (PS) hodnocený dle WHO 0/1/2 mělo 26/16/0 nemocných. Primární nádor byl před léčbou odstraněn u 33 nemocných. Adjuvantní chemoterapii absolvovalo 5 pacientů. Střední doba sledování byla 10 měsíců (5-53 měsíců). Medián trvání léčby XELOX byl 4 měsíce (t.j. 6 cyklů). Četnost odpovědí 31% (vše PR), kontrola nemoci (CR+PD+SD) byla dosažena u 69 % nemocných, medián doby do progrese (PFS) byl 7 měsíců. Nevyskytly se žádné nežádoucí účinky st.3-4, které by byly dle mínění lékaře v příčinné souvislosti s léčbou. U jednoho nemoc¬ného se vyskytla periferní neuropatie a hand-foot-syndrom st.2. Medián celkového přežití (OS) dosáhl 19 měsíců.
Závěr
Výsledky našeho sledování ukazují, že kombinace XELOX je účinná, bezpečná a velmi dobře tolerovaná léčba v 1. linii u metastazujícího kolorektálního karcinomu, která navíc zkracuje délku aplikace chemoterapie, umožňuje ambulantní podání léčby a tím přispívá ke zlepšení kvality života pacientů. Výsledky účinnosti z našeho souboru korespondují s výsledky publikovaných studií a poukazují nejméně na srovnatelnou účinnost s infuzním režimem FOLFOX4 a výhodnější bezpečnostní profil

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008