Karcinom rtu.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 174 (p272)

Autoři: MUDr. et MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.; MUDr. Ondřej Liberda; doc. MUDr. Milan Machálka, CSc.; doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.

Karcinomy rtů jsou v orofaciální oblasti relativně časté, dominujícím histologickým typem jsou spinocelulární karcinomy.
V letech 2000 až 2005 bylo na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Brno léčeno pro tuto diagnózu 32 pacientů z celkového počtu 215 pacientů s karcinomy orofaciální oblasti. Četnější byla jen lokalizace v oblasti jazyka a ústní spodiny se 106 výskyty. Vzhledem k lokalizaci tumoru na vizuálně exponovaném místě, nejčastěji na dolním rtu, je většina pacientů zachycena a léčena v prvním klinickém stádiu (T1N0M0), nebyla-li afekce odstraněna již jako prekanceróza. Lymfogenní rozsev je většinou pozdní, variabilně do submentálních, ipsilaterálních i kontralaterálních submandibulárních lymfatických uzlin.
Spinocelulární karcinom rtu se vyskytuje v endofytické nebo exofytické formě. Dle TMN klasifikace jsou tumory do průměru 2 cm klasifikovány jako T1, 2 – 4 cm jako T2, více jako 4 cm T3 a při prorůstání do okolních tkání jako T4. Rozvoji spinocelulárního karcinomu in situ a invazivních karcinomů většinou předchází výskyt různých forem hyperkeratózy, potencující účinek má zejména sluneční záření a kouření. Různé klinické nálezy budou ve sdělení dokumentovány fotografiemi.
Terapie karcinomů rtu je až na řídké výjimky chirurgická. Podle rozsahu tumoru se volí typ exscize od povrchového lip shavingu u prekanceróz, přes V a W exscize, exscize s rekonstrukcí lokálním posunem (Szymanowského plastika), až po komplexní výkony s rekonstrukcí lalokovými plastikami. Jednoduché V a W exscize lze s dobrým kosmetickým efektem provést u tumorů nezajímajících více než 1/3 délky rtu. U pokročilých klinických stádií je výkon nutno doplnit o resekci postižených přilehlých tkání (svaly, kůže, část čelisti) a při průkazu uzlinových metastáz o exenteraci příslušného prostoru. Operační postup bude ve sdělení dokumentován fotografiemi.
Karcinomy rtu nejsou příliš frekventním onemocněním, ale vzhledem ke snadné včasné diagnostice a možnosti kurativní chirurgické léčby je třeba jejich včasnému záchytu věnovat pozornost. Terapie prekanceróz i počátečních stadií invazivních karcinomů pacienta příliš nezatěžuje (výkon lze mnohdy provést i v lokální anestézii) a funkční i estetické změny jsou minimální. Prezentované sdělení je součástí vznikajícího interaktivního atlasu stomatologické chirurgie.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007