KAZUISTIKA - BEVACIZUMAB V TERAPII METASTATICKÉHO KARCINOMU PRSU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 053

Autoři: MUDr. Marta Kučerová; MUDr. Jiří Bartoš, MBA

Východiska:

Metastatický karcinom prsu je nevyléčitelné onemocnění, ale použití nových léčebných možností může zmírnit obtíže pacientky, prodlou­žit dobu do progrese a prodloužit celkové přežití. Léčba protinádorovou chemoterapií je často doprovázena řadou závažných nežádoucích účinků a v prů­běhu léčení časem dojde k chemorezistenci. Nové naděje se tedy vkládají do kombinace chemoterapie s cílenou léčbou. Vaskulární endoteliální růstový fak­tor (VEGF) je jedním z nejdůležitějších regulátorů angiogeneze. Humanizovaná monoklonální protilátka proti VEGF - bevacizumab prokázal účinnost u řady nádorových onemocnění. Proběhlo několik klinických studií, které hodnotily efekt bevacizumabu (Avastin) u pacientek s generalizovaným karcinomem prsu (E2100, AVADO, RIBBON-1).

Popis případu:

Uvádíme kazuistiku pacientky ukazující naši zkušenost s efektem léčby kombinace bevacizumabu s chemoterapií s prokazatelně chemorezistentním triple-negativním karcinomem prsu. Pacientka J. K., nar. 1963, ca mammae l. dx. T3N1M0 dg. v 5/2010, histologie: invazivní duktální karcinom, Grade 3, ER-, PR-, HER-2 neg., stp. neoadjuvantní chemoterapii 6x TAC do 6/2010, stp. ablaci prsu a exenteraci axilly 7/2010, pT1c pN0 pM0, stp. pooperační irradiaci, remise trvající 1 rok. V 6/2011 zjištěna elevace TU markerů CEA a ca 15-3. Restaging potvrdil mnohočetný metaproces jater, genera­lizace do skeletu. Podána 1. linie paliativní chemoterapie CBDCA + gemcitabine 6 cyklů od 6-10/2011. Parciální remise trvala 3 měsíce - 2/2012 dle elevace TU markerů a SONO břicha mnohočetný ložiskový proces jater v progresi. V další linii paliativní léčby jsme zahájili chemoterapii docetaxel ve weekly režimu společně s podáváním bevacizumabu ve 14denních intervalech 10 mg/kg od 3-6/2012. Dosaženo parciální remise dle SONO jater, pokles TU makrerů CEA ze 406 na 37, C 15-3 z 85,9 na 12. Bevacizumab byl poté dále podáván v monoterapii 1x za 14 dní 10 mg/kg do progrese, která nastala v 1/2013, současně byly podávány bisfosfonáty i.v. Parciální remise trvala celkem 11 měsíců, po celou dobu byla pacientka ve velmi dobrém stavu a léčbu absolvovala bez jakýchko­liv obtíží.

Závěr:

Naše zkušenost s anti-VEGF léčbou bevacizumabem u generalizovaného karcinomu prsu ukazuje, že tento lék je u vybraných (viscerální me­tastázy) triple-negativních pacientek účinný, bezpečný a je velmi dobře tolerován.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013