Kazuistika nemocné s generalizovaným adenokarcinomem tlustého střeva do jater léčené bevacizumabem ve 2. linii.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky; Kolorektální karcinom

Téma: 09. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 080

Autoři: MUDr. Marta Kučerová

   Kolorektální karcinom (CRC) je v celosvětovém měřítku čtvrtým nejčastěji se vyskytujícím nádorovým onemocněním u mužů (po karcinomu plic, prostaty a žaludku) a třetím nejčastějším u žen (po karcinomu prsu a děložního čípku). Průměrné pětileté přežití se u CRC pohybovalo v roce 2002 přibližně kolem 50 %. (1) V případě metastazujících CRC (mCRC) nepřesahuje četnost 5-letého přežití 7 %. (2,3)

   Standardními postupy v systémové léčbě 1. linie mCRC (metastazující kolorektální karcinom) jsou: paliativní chemoterapie zahrnující režimy 5-FU a FA (bolus nebo dlouhodobá infuze 24/48 hodin) nebo kapecitabin, které jsou podávány v kombinaci s oxaliplatinou nebo irrinotecanem. (4) Pro pacienty ve stadiu IV. je také k dispozici biologická léčba (bevacizumab-Avastin, cetuximab – Erbitux, panitumumab – Vectibix).

   Bevacizumab – Avastin je určen k léčbě pacientů s metastazujícím adenokarcinomem tlustého střeva nebo rekta v kombinaci s chemoterapeutickým režimem obsahujícím fluoropyrimidin. Bevacizumab je registrován pro první i pro další linie léčby. Pro využití léčebného potenciálu bevacizumabu je nutno jej podávat do progrese, tedy i v případě, že je léčba chemoterapií z jakéhokoliv důvodu ukončena.

   V následujícím textu je popsán případ 52-leté pacientky s karcinomem tlustého střeva, která byla léčena v 1. i ve 2. linii paliativní terapie bevacizumabem.

   Stp. resekci colon transversum pro Ca 8/2005, pT3 pN2 pM0

   Pacientka byla léčena adjuvantní chemoterapií XELOX 6 cyklů 9-12/2005

   Po 2,5 letech došlo ke generalizaci do jater, nasazena chemoterapie FOLFIRI (6 cyklů)+bevacizumab 8/2007-11/2007, poté byl podáván v monoterapii bevacizumab po dobu 2 let do 12/2009.

   Dle kontrolního CT bylo dosaženo kompletní remise. Pacientka po 2 letech další aplikace Avastinu odmítla. Progrese nastala po roce.

   Byla podána další linie chemoterapie (XELIRI 6 cyklů od 1/2011 – 5/2011) a bylo pokračováno i ve 2. linii bevacizumabem. Dle kontrolního CT v 1/2012 po 7 měsících od zahájení paliativní léčby 2. linie je dosaženo úplné regrese metaložisek v obou lalocích jater. Pacientka doposud pokračuje v udržovací léčbě bevacizumabem a je nadále v kompletní remisi.

   Tento případ dokumentuje dlouhodobou účinnost Avastinu v léčbě generalizovaného adenokarcinomu tlustého střeva, a to v 1. i ve 2. linii.

Použitá literatura

  1. Parkin DM, Bray F, Ferlay J, et al. Global cancor statistics, 2002. CA Cancor J Clin 2005, 55:74-108
  2. Van Cutsem E, Labianca R, Cognetti F, et al. Targeted therapies for patiens with advanced colorectal cancor:focus on cetuximab. Targeted Oncol 2006, 1:2-12
  3. Weitz J, Koch M, Debus J, et al. Clorectal cancor. Lancet 2005, 365:153-65
  4. Van Cutsem EJ D (Coordinating autor). Advanced colorectal cancer: ESMO Clinical Recommendations for diagnosis, adjuvant treatment and folow up. Ann Oncol 2007, 18(Suppl 2):ii25-6.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012