Kazuistiky– bevacizumab v terapii metastatického karcinomu prsu.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné nádory prsu

Téma: 06. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 056

Autoři: MUDr. Marta Kučerová

   Úvod

   Metastatický karcinom prsu je nevyléčitelné onemocnění. Cílem léčby je zmírnit obtíže pacientky, prodloužit dobu do progrese a prodloužit celkové přežití. Léčba protinádorovou chemoterapií je často doprovázena řadou závažných nežádoucích účinků a v průběhu léčení časem dojde k chemorezistenci. Nové naděje se tedy vkládají do kombinace chemoterapie s cílenou léčbou. Vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) je jedním z nejdůležitějších regulátorů angiogeneze. Humanizovaná monoklonální protilátka proti VEGF – bevacizumab prokázal účinnost u řady nádorových onemocnění.

   Proběhlo několik klinických studií, které hodnotily efekt bevacizumabu (Avastin) u pacientek s generalizovaným karcinomem prsu:

  1. Otevřená studie fáze III E2100 – kombinace Avastinu s týdenním paklitaxelem zdvojnásobila přežití bez progrese (PFS) a četnost odpovědí (ORR) u nemocných s metastatickým karcinomem prsu a byla podkladem pro registraci. K 31.3.2010 je registrován a kategorizován Avastin u metastatického karcinomu prsu dle studie E2100 i v naší republice.
  2. AVADO: dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III – kombinace Avastinu s třítýdenním docetaxelem potvrdila benefit při léčbě kombinací Avastin + taxan, vedla k významnému zlepšení PFS a ORR.
  3. Byla podkladem pro registraci v EU od 22.7.2009
  4. RIBBON-1: dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze III – kombinace Avastinu se standardní chemoterapií (taxany, režim s antracyklinem nebo Xeloda) vedla k významnému zlepšení PFS a ORR.

   Uvádím 2 kazuistiky ukazující naši zkušenost s efektem léčby kombinace bevacizumabu s chemoterapií u pacientek s prokazatelně chemorezistentním triplet negativním karcinomem prsu. U první pacientky, která po adjuvantní léčbě zrelabovala po 7 letech generalizací do skeletu a byla následně léčena dalšími 3 liniemi chemoterapie, došlo vždy jen krátkodobě ke stabilizaci. Po zahájení léčby bevacizumab-paclitaxel jsme dosáhli parciální remise onemocnění po dobu 11 měsíců s výbornou tolerancí léčby bez snížení kvality života pacientky. U druhé pacientky došlo po adjuvantní léčbě brzy ke generalizaci do jater. Byla léčena 6 měsíců kombinací paclitaxel-bevacizumab, poté monoterapií bevacizumabem, dosáhli jsme kompletní remise, která trvala 10 měsíců. Tolerance léčby byla též velmi dobrá.

1. kazuistika

Pacientka D.R., nar. 1950
Ca mammae l. sin., stp. ablaci prsu a exenteraci axilly r.2001
Histol. – invasivní málo diferencovaný scirhotizující Ca
Triplet negativní pT2 pN1 pM0
Stp. adjuvantní chemoterapii FAC 6 cyklů r. 2001
Stp. pooperační irradiaci
Remise trvající 7 let
8/2008 zjištěna elevace TU markerů Ca 125 a Ca 15-3
Restaging: generalizace do skeletu
PET/CT – ložiska hypermetabolismu glukosy v páteři a obl. SI skloubení
Scintigrafie pozitivní

  

Podána paliativní chemoterapie:

  1. Docetaxel 6 cyklů, navozena remise na 3 měsíce
  2. XENA (kapecitabin-vinorelbin) 5 cyklů, navozena remise na 3 měsíce
  3. Myocet (liposomální doxorubicin) 5 cyklů, remise trvala 2 měsíce
  4. v další linii jsme zahájili chemoterapii paclitaxel ve weekly režimu společně s podáváním bevacizumabu ve 14-deních intervalech 10mg/kg od 3-8/2010

          Bevacizumab byl poté dále podáván 1x za 14 dní 10mg/kg do progrese, která nastala v 1/2011, současně byl podáván

          Bondronat i.v.

   Remise trvala od 3/2010 – 1/2011 celkem 11 měsíců, po celou dobu byla pacientka ve velmi dobrém stavu a léčbu absolvovala bez jakýchkoliv obtíží.

2. kazuistika

Pacientka A. M., nar. 1959
Ca mammae l.dx., stp. parciální operaci a exenteraci axilly 5/2010
Histol.: invasivní duktální karcinom, Grade 2, angioinvase
Triplet negativní, pT1c pN1 pM0
Stp. 6 cyklech adjuvantní chemoterapie EC do 10/2010
Stp. pooperační iradiaci
Při kontrole zaznamenána elevace TU markerů Ca 15-3 a ve stagingových vyšetřeních na MRI 
zjišťujeme v 2/2011 generalizaci do jater a retroperitoneálních lymfatických uzlin.
Zahájena 1. linie paliativní chemoterapie v kombinaci paclitaxel+bevacizumab od 2-8/2011, 
dle kontrolní MRI jater v 8/2011 dosaženo kompletní remise.
Dále pokračováno v udržovací léčbě bevacizumabem do progrese, která nastala 12/2011.

   Remise trvala 10 měsíců a tolerance léčby byla u této pacientky výborná.

  

Závěr

   Naše zkušenost s léčbou bevacizumabem u generalizovaného karcinomu prsu ukazuje, že tento lék je velice účinný, bezpečný a je velmi dobře tolerován.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012