KAZUISTIKY NEDOSTATEČNÉ NUTRIČNÍ PODPORY U ONKOLOGICKÝCH NEMOCNÝCH

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIV. Podpůrná a paliativní léčba

Číslo abstraktu: 326

Autoři: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.

Východiska:

Nutriční péče je významnou modalitou podpůrné léčby u onkologických pacientů se známkami proteino-energetické malnutrice anebo se zvýšeným rizikem jejího vzniku. Problémem v reálné praxi je, že podvýživa se ztrátou svalové hmoty a tělesných bílkovin může být přítomna ve skryté podobě i u nemocných s normální tělesnou hmotností, nebo dokonce s nadváhou. V optimálním případě by mělo být riziko podvýživy rozpoznáno a nutriční podpora by měla být zahájena včas a prováděna systematicky, souběžně s protinádorovou terapií. Pozornost lékaře-onkologa se však od počátku nezřídka plně koncentruje na podrobné vyšetření samotného nádoru a volbu optimální protinádorové terapie. Zhodnocení nutričního stavu a podpora výživy nemusí být považovány za významné a mohou uniknout pozornosti. V průběhu protinádorové léčby se stav výživy nemocných může dále zhoršovat, zejména při komplikacích, operacích nebo i krátkodobých poklesech příjmu stravy při cyklické chemoterapii. Přitom jednotlivá epizoda nedostatečné výživy se může jevit jako málo významná, ale v celkovém součtu se může stát limitujícím faktorem úspěšného celkového výsledku onkologické terapie.

Cíl:

Nutriční kazuistika umožňuje zpětně zhodnotit efekt nutriční podpory za celou dobu léčby nádorového onemocnění a posoudit její vliv na celkový výsledek terapie. Umožňuje revidovat provedený postup a navrhnout opatření, která by v dalším podobném případě byla optimálním řešením.

Závěr:

Práce uvádí kazuistiky tří onkologických pacientů, u nichž nedostatečné zajištění výživy a velká ztráta hmotnosti byly příčinou nepodání nebo předčasného ukončení onkologické léčby s negativním dopadem na kvalitu života nemocného. Společným rysem uvedených případů byla skutečnost, že nutriční stav nebyl pravidelně sledován a posuzován s ohledem na potřebu zabránit dalšímu hubnutí nemocných a udržet jejich stav tělesné i svalové hmoty. Lze předpokládat, že včas podaná a účinná nutriční podpora by u těchto nemocných umožnila podat plnou dávku protinádorové léčby s potenciálně lepším celkovým výsledkem léčby.

Audiovizuální záznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014