KLASIFIKACE KARCINOMU ŽALUDKU POMOCÍ PANELU MOLEKULÁRNÍCH MARKERŮ NA BÁZI AMPLIFIKACE SPECIFICKÝCH GENŮ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: VIII. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: 077

Autoři: Mgr. Marta Kopečková, Ph.D.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; Barbora Belšánová; MUDr. Inna Tučková; MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.

Východiska:

Karcinom žaludku představuje třetí nejčastější maligní onemocnění trávicího traktu v ČR. Ve většině případů je onemocnění diagnostikováno v pokročilém stadiu a následné terapeutické možnosti jsou pak omezeny. To platí především pro difuzní typ nádoru. Snahou tedy je, najít vhodné diagnostické, prediktivní a prognostické nástroje. Takovým příkladem může být molekulárněgenetické vyšetření genu CDH1 u hereditárního difuzního karcinomu žaludku jako prediktoru zvýšeného rizika dalších malignit a rizika lobulárního karcinomu prsu u žen nebo amplifikace genu MDM2 a další. Je však zřejmé, že pro přes­nější odhad prognózy a léčebné terapie nejen u difuzních typů je nutné najít další molekulární markery. Cílem tohoto projektu je sestavit panel molekulárně-genetických markerů na bázi genové amplifikace splňující úlohu diagnostického, prediktivního anebo prognostického faktoru u karcinomu žaludku.

Soubor pacientů a metody:

Extrakce DNA z formalin-fixovaných parafinových bločků (FFPE) byla provedena u 85 pacientů s klinicky ověřeným karcinomem žaludku. Následná analýza genových amplifikací proběhla s použitím MLPA kitů. Panel vyšetřovaných lokusů obsahoval celkem 70 významných onkogenů a tumor supresorových genů. Získaná data byla statisticky zpracována včetně regresní analýzy.

Výsledky:

Celková úspěšnost extrakce DNA z FFPE preparátů činila 85 %, neboť vzorky žaludeční tkáně fixované ve formalinu vykazují vysoký stupeň fragmentace a častou přítomnost inhibitorů. Podle očekávání byly mezi geny s nejčastěji detekovanou amplifikací přítomny i klinicky významné HER2, MYC, p16 a b-CAT, které mají roli v klinicko-terapeutickém algoritmu.

Závěr:

Přítom­nost specifické amplifikace určitých genů, nebo dokonce clusterů může indikovat odlišnou aktivaci různých signálních drah, a definovat tak charakteristické chování tumoru. Tyto molekulární markery by tak našly praktické využití v klinické praxi jako prediktory dalšího chování nádoru a odhadu prognózy pacientů. V současné době probíhá korelace výsledků molekulární analýzy a klinických údajů.

Práce byla podpořena grantovým projektem IGA MZČR č. NT 13640-4.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013