Klinický význam exprese mRNA MMP-2, MMP-7, MMP-9, TIMP-1, TIMP-2 a CEA ve tkáňových vzorcích metastáz kolorektálního karcinomu

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 025p

Autoři: RNDr. Martin Pešta, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; as. MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.; MUDr. Václav Liška, Ph.D.; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.; Ing. Stanislav Kormunda; R. Černý

Úvod: Radikální resekce jaterních metastáz kolorektálního karcinomu je možná pouze u 15 % pacientů s tímto onemocněním. V současné době je známo, že celkové přežití je u pacientů po opakovaných jaterních resekcích stejné jako po úspěšné první radikální resekci, kdy nádor již dále nerecidivuje. Proto by bylo prospěšné zvýšit počet opakovaných resekcí včasnou diagnózou relapsu onemocnění. Včasná identifikace pacientů s tendencí ke kratšímu bezpříznakovému období (DFI) může zlepšit jejich prognózu a může pomoci ve strategii follow up.
Cíl: Cílem studie bylo stanovení exprese mRNA MMP-7, MMP-9, TIMP-1,TIMP-2 a CEA ve tkáňových vzorcích jaterních metastáz kolorektálního karcinomu pomocí RT real-time PCR a zhodnocení vztahu exprese a bezpříznakového období (DFI) a celkového přežití (OS).
Metodika: Tkáňové vzorky jaterních metastáz kolorektálního karcinomu byly získány od 40 pacientů, kteří podstoupili radikální chirurgickou léčbu – resekci. Hladinu exprese mRNA CEA, MMPs a TIMPs a housekeeping genu (GAPDH) jsme kvantifikovali metodou real-time RT PCR. Tyto změřené hladiny jsme statisticky zhodnotili s klinickými daty (tj.délkou bezpříznakového (DFI) a celkového přežití (OS).
Výsledky: Zvýšená hladina exprese CEA, MMP-9 a TIMP-1 v CLM byla statisticky signifikantně asociována s kratším DFI (p<0,0225, p<0,0282 a p<0,0175). Statistická analýza také ukázala že zvýšená hladina exprese MMP-9 a TIMP-1 byla statisticky signifikantně spojena s kratším celkovým přežitím (OS; p<0,0302 a p< 0,0431).
Závěr: Tato studie ukazuje potenciální užitečnost stanovení hladiny exprese MMP-9, TIMP-1 a CEA jako negativního prognostického faktoru kratšího DFI a OS a tím horší prognózy.
Tato studie byla podpořena grantem IGA MZ CR NR 7905-03 a výzkumným záměrem MSM 0021620819, Náhrada a podpora některých životně důležitých orgánů, LF UK v Plzni.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006