KOMPLETACE STUDIÍ PŘI VYŠETŘENÍ PROSTATY S 18F-CHOLINEM

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: XX. Diagnostické metody v onkologii

Číslo abstraktu: 203

Autoři: Ing. Jiří Bartl; MUDr. Karol Bolčák; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Jiří Vašina

Účel:

Vyšetření prostaty s 18F-cholinem se obvykle skládá z lokální dynamické a z přídavné celotělové statické studie. Z časových a ekonomických důvodů však nemohou být tyto studie u jednoho pacienta provedeny najednou. Namísto toho se provádí postupně dynamické akvizice několika (obvykle 2) pacientů, po kterých následují přídavné celotělové skeny ve stejném pořadí. U použité zobrazovací modality PT/CT Siemens Biograph však při přerušení pacientského vyšetření dojde vždy ke ztrátě jedinečného identifikátoru přídavné studie (Accession Number - obr. 1). Tento důležitý identifikátor zodpovídá za svázání pat­řičných studií do odpovídajícího vyšetření a za vyhledání všech výsledků z obrazového archivu (PACS) po dotazu z nemocničního informačního systému (NIS).

Cíl:

Kompletace studií prostaty s 18F-cholinem při vyšetření hybridní zobrazovací modalitou PT/CT Siemens Biograph.

Metoda:

Správnost a úplnost ručně zpětně vloženého chybějícího jedinečného identifikátoru do přídavné studie (celotělové) na PT/CT akviziční stanici je velmi závislá na lidském faktoru. Řeše­ním je přeposlat modifikovaný otevřený záznam z Dicom Modality WorkList (DMWL) serveru na plánovanou zobrazovací modalitu. Požadovaný modifikovaný záznam je generován pomocným DMWL serverem s jednoduchým grafickým rozhraním (GUI - obr. 2) pro velmi snadný a bezproblémový výběr pacienta pro přeplánování. GUI lze spustit v okně každého internetového prohlížeče na zobrazovací modalitě. Pokud se na akviziční stanici zobrazují při výběru (pře)plánovaných pacientů i dokončené studie, musí být pro jednoznačný výběr pacienta vždy zakázána lokální databáze (záložka registrace pacienta v konfiguračním panelu). U pacienta vybraného z dokončených studií dojde totiž ke ztrátě jedinečného identifikátoru přídavné studie.

Výsledky:

Navržené řešení zabraňuje ztrátě identifikátoru studie, umožňuje velice snadné přeplánování pacienta, rychlý a jednoznačný výběr pacienta pro (pře)plánovanou CT nebo PT/CT stu­dii a po dotazu z NIS zobrazení všech pacientských obrazových dat z PACS pro dané vyšetření. Realizované řešení využívá výhradně volně dostupný SW. Po­mocný DMWL server (SW Dicom Modality Tool Kit) běží pod OS Linux na HW klinické stanice PACS. Se SW VirtualBox, k virtualizaci HW, slouží stanice navíc ke svému původnímu účelu.

Závěr:

Navržené řešení je nezávislé na druhu a povaze studie. Přeplánovat pacienta je možné i s radiologickým informačním sys­témem, ale v tomto případě se jedná o velmi drahé řešení. Řešení využívající volné SW nástroje nemusí být vždy snadná, ale někdy jsou jediná možná. V ně­kterých případech jsou i nejlevnější.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013